دعوت به همکاری در پزشک آموز

ما در پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال در حوزه علوم پزشکی ایران را به پیش می بریم.

فرادرس، همیشه به دنبال دعوت به همکاری از افراد خلاق و توانمند است. اگر شما نیز، مستقل از رشته و مقطع تحصیلی، تمایل دارید تا خلاقیت و توانایی های خود را در مسیر اجرای اولین رسانه دیجیتال در حوزه علوم پزشکی ایران، کانالیزه کرده و به کار گیرید، دعوت ما به همکاری را پذیرفته و با پر کردن فرم دعوت به همکاری در محورهای مد نظر خود، اعلام آمادگی نمایید.

همکاری آموزشی و تدریس

متن آزمایشی

همکاری اجرایی

پیوستن به تیم اجرایی پزشک آموز

همکاری فنی

پیوستن به تیم فنی پزشک آموز

همکاری نویسندگی و ترجمه

پیوستن به تیم نویسندگی و ترجمه