عضویت

آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ (به زودی)

قیمت دوره

رایگان

آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲

 • دستیارانی که در طول دوران دستیاری ۳ بار مردود شوند، از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.
 • دستیارانی که در مقطع تحصیلی سال اول ۲ بار مردود شوند، مجاز به ادامه تحصیل در دوره مربوطه نمی باشند و از سیستم آموزشی تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.
 • دستیارانی که در ۲ ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پایین تر و یا بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردودی، یکبار مردود محسوب می شوند.

کمیته امتحانات موظف است یک ماه قبل از امتحانات ارتقاء، نمره ارزیابی درون بخشی  هر دستیار را به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نماید . رسیدگی به اعتراضات و نمرات اعلام شده به عهده دانشگاههای مربوطه می باشد.

شیوه رسیدگی به اعتراضات آزمون ارتقاء دستیاری

 • مســئولیت نــظارت بــر امتحانات ارتقاء به عهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد که بدین منظور کمیته ای جهت بهبود کیفیت و نظارت توسط دبیرخانه تشکیل می گردد.
 • رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون بخشی بعهده کمیته ای، مرکب از معاونت آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه به انتخاب گروه می باشد.

شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی پس از کسب حدنصاب نمرات در آزمون ارتقاء

شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱۰۵ در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است. همچنین حداقل نمره بخش کتبی نیز ملاک مقایسه قرار می گیرد. مطابق جدول (۱) این ارزیابی صورت می گیرد:

 

 1. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 2. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 3. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 4. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف و

آزمون ارتقا دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی ( آزمون های درون دانشگاهی) آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ ر آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ و آزمون کتبی است. ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروه‌های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می‌شود و آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره، در ۲ مرحله برگزار می گردد. یک مرحله در طول دوره برگزار می شود که کتبی دوره ای نام دارد و یک کتبی سالیانه که توسط دبیرخانه شورایآزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  آموزش پزشکی و تخصصی برگزار می گردد.

کسانیکه حداقل نمره لازم از ارزشیابی درون بخشی را کسب کرده باشند، به امتحان کتبی آزمون ارتقاء معرفی می گردند و نتیجه نهایی آزمون ارتقاء دستیاری، توسط دانشگاه های آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ علوم پزشکی اعلام می گردد. مجموع نمره های آزمون ارتقاء دستیاری برابر ۳۰۰ است که همان طور که توضیح داده شد، ۵۰ درصد به ارزیابی درون بخشی و ۵۰ درصد به امتحان کتبی اختصاص دارد. هر دستیار برای ارتقاء به سال بالاتر باید ۵ حداقل نمره ذیل را کسب نماید:

 1. حداقل ارزیابی درون بخشی
 2. حداقل نمره کتبی دوره ای
 3. حداقل نمره کتبی سالیانه
 4. حداقل نمره کتبی کل
 5. حداقل نمره کل

در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی به (دلایل غیر موجه) و یا عدم کسب هر یک از حدنصابهای منظور شده دستیار مردود آن سال شناخته شده و لازمست در همان مقطع براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

 1. تشکیل کمیته امتحانات در داخل گروه های آموزشی در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت کننده دستیار
 2. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحاناتآزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ ، به انتخاب اعضا گروه.
 3. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 4. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 5. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف واحد امتحانات دستیاری بوده که این امر با همکاری  دانشگاه و با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می گردد.

در چه شرایطی می توان در ۲ آزمون ارتقاء بصورت همزمان شرکت کرد؟

همچنین امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء به صورت همزمان، برای دستیاران رشته های مختلف علوم پزشکی وجود دارد. هر دستیار فقط برای یکبار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات، در ۲ آزمون ارتقاء بصورت همزمان شرکت نماید. رزیدنت هایی با شرایط زیر امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء همزمان را

کمیته امتحانات موظف است یک ماه قبل از امتحانات ارتقاء، نمره ارزیابی درون بخشی  هر دستیار را به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نماید . رسیدگی به اعتراضات و نمرات اعلام شده به عهده دانشگاههای مربوطه می باشد.

شیوه رسیدگی به اعتراضات آزمون ارتقاء دستیاری

 • مســئولیت نــظارت بــر امتحانات ارتقاء به عهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد که آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی بدین منظور کمیته ای جهت بهبود کیفیت و نظارت توسط دبیرخانه تشکیل می گردد.
 • رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون بخشی بعهده کمیته ای، مرکب از معاونت آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه به انتخاب گروه می باشد.

شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی پس از کسب حدنصاب نمرات در آزمون ارتقاء

شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱۰۵ در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است. همچنین حداقل نمره بخش کتبی نیز ملاک مقایسه قرار می گیرد. مطابق جدول (۱) این ارزیابی صورت می گیرد:

 

 1. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 2. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 3. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 4. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف و

آزمون ارتقا دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی ( آزمون های درون دانشگاهی) و آزمون کتبی است. ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروه‌های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می‌شود و آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره، در ۲ مرحله برگزار می گردد. یک مرحله در طول دوره برگزار می شود که کتبی دوره ای نام دارد و یک کتبی سالیانه که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار می گردد.

کسانیکه حداقل نمره لازم از ارزشیابی درون بخشی را کسب کرده باشند آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ ، به امتحان کتبی آزمون ارتقاء آزمون ارتقا پ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ ی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی نتیجه نهایی آزمون ارتقاء دستیاری، توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعلام می گردد. مجموع نمره های آزمون ارتقاء دستیاری برابر ۳۰۰ است که همان طور که توضیح داده شد، ۵۰ درصد به ارزیابی درون بخشی و ۵۰ درصد به امتحان کتبی اختصاص دارد. هر دستیار برای ارتقاء به سال بالاتر باید ۵ حداقل نمره ذیل را کسب نماید:

 1. حداقل ارزیابی درون بخشی
 2. حداقل نمره کتبی دوره ای
 3. حداقل نمره کتبی سالیانه
 4. حداقل نمره کتبی کل
 5. حداقل نمره کل

در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی به (دلایل غیر موجه) و یا عدم کسب هر یک از حدنصابهای منظور شده دستیار مردود آن سال شناخته شده و لازمست در همان مقطع براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

 1. تشکیل کمیته امتحانات در داخل گروه های آموزشی در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت کننده دستیار
 2. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 3. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 4. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 5. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف واحد امتحانات دستیاری بوده که این امر با همکاری  دانشگاه و با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می گردد.

کمیته امتحانات موظف است یک ماه قبل از امتحانات ارتقاء، نمره ارزیابی درون بخشی  هر دستیار را به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نماید . رسیدگی به اعتراضات و نمرات اعلام شده به عهده دانشگاههای مربوطه می باشد.

شیوه رسیدگی به اعتراضات آزمون ارتقاء دستیاری

 • مســئولیت نــظارت بــر امتحانات ارتقاء به عهده دبیرخانه شورای آموزش آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشیر پزشکی و تخصصی می باشد که بدین منظور کمیته ای جهت بهبود کیفیت و نظارت توسط دبیرخانه تشکیل می گردد.
 • رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون بخشی بعهده کمیته ای، مرکب از معاونت آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه به انتخاب گروه می باشد.

شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی پس از کسب حدنصاب نمرات در آزمون ارتقاء

شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱۰۵ در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است. همچنین حداقل نمره بخش کتبی نیز ملاک مقایسه قرار می گیرد. مطابق جدول (۱) این ارزیابی صورت می گیرد:

 

 1. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 2. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 3. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکدهآزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 4. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف و

آزمون ارتقا دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی ( آزمون های درون دانشگاهی) و آزمون کتبی است. ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروه‌های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می‌شود و آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره، در ۲ مرحله برگزار می گردد. یک مرحله در طول دوره برگزار می شود که کتبی دوره ای نام دارد و یک کتبی سالیانه که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار می گردد.

کسانیکه حداقل نمره لازم از ارزشیابی درون بخشی را کسب کرده باشند، آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ ر به امتحان کتبی آزمون ارتقاء معرفی می گردند وآزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  نتیجه نهایی آزمون ارتقاء دستیاری، توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعلام می گردد. مجموع نمره های آزمون ارتقاء دستیاری برابر ۳۰۰ است که همان طور که توضیح داده شد، ۵۰ درصد به ارزیابی درون بخشی و ۵۰ درصد به امتحان کتبی اختصاص دارد. هر دستیار برای ارتقاء به سال بالاتر باید ۵ حداقل نمره ذیل را کسب نماید:

 1. حداقل ارزیابی درون بخشی
 2. حداقل نمره کتبی دوره ای
 3. حداقل نمره کتبی سالیانه
 4. حداقل نمره کتبی کل
 5. حداقل نمره کل

در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی به (دلایل غیر موجه) و یا عدم کسب هر یک از حدنصابهای منظور شده دستیار مردود آن سال شناخته شده و لازمست در همان مقطع براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

 1. تشکیل کمیته امتحانات آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ در داخل گروه های آموزشی در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت کننده دستیار
 2. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 3. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 4. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 5. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف واحد امتحانات آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  دستیاری بوده که این امر با همکاری  دانشگاه و با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می گردد.

همچنین امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء به صورت همزمان، برای دستیاران رشته های مختلف علوم پزشکی وجود دارد. هر دستیار فقط برای یکبار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات، در ۲ آزمون ارتقاء بصورت همزمان شرکت نماید. رزیدنت هایی با شرایط زیر امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء همزمان را خواهند داشت.

همچنین امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء به صورت همزمان، برای دستیاران رشته های مختلف علوم پزشکی وجود دارد. هر دستیار فقط برای یکبار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات، در ۲ آزمون ارتقاء بصورت همزمان شرکت نماید. رزیدنت هایی با شرایط زیر امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء همزمان را خواهند داشت.

آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی

خواهند داشت.

کمیته امتحانات موظف است یک ماه قبل از امتحانات ارتقاء، نمره ارزیابی درون بخشی  هر دستیار را به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نماید . رسیدگی به اعتراضات و نمرات اعلام شده به عهده دانشگاههای مربوطه می باشد.

شیوه رسیدگی به اعتراضات آزمون ارتقاء دستیاری

 • مســئولیت نــظارت بــر امتحانات ارتقاء به عهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد که بدین منظور کمیته ای جهت بهبود کیفیت و نظارت توسط دبیرخانه تشکیل می گردد.
 • رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون بخشی بعهده کمیته ای، مرکب از معاونت آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  پزشکی و مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه به انتخاب گروه می باشد.

شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی پس از کسب حدنصاب نمرات در آزمون ارتقاء

شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱۰۵ در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است. همچنین حداقل نمره بخش کتبی نیز ملاک مقایسه قرار می گیرد. مطابق جدول (۱) این ارزیابی صورت می گیرد:

 

 1. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 2. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 3. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ ربالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 4. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف و

آزمون ارتقا دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی ( آزمون های درون دانشگاهی) و آزمون کتبی است. ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروه‌های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می‌شود و آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره، در ۲ مرحله برگزار می گردد. یک مرحله در طول دوره برگزار می شود که کتبی دوره ای آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمونآزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ پزشکیآزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  بیهوشی – آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی رنام دارد و یک کتبی سالیانه که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار می گردد.

کسانیکه حداقل نمره لازم از ارزشیابی درون بخشی را کسب کرده باشند، به امتحان کتبی آزمون ارتقاء معرفی می گردند و نتیجه نهایی آزمون ارتقاء دستیاری، توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعلام می گردد. مجموع نمره های آزمون ارتقاء دستیاری برابر ۳۰۰ است که همان طور که توضیح داده شد، ۵۰ درصد به ارزیابی درون بخشی و ۵۰ درصد آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی آزمون ارتقا پزشکی بیهوشیبه امتحان کتبی اختصاص دارد. هر دستیار برای ارتقاء به سال بالاتر باید ۵ حداقل نمره ذیل را کسب نماید:

 1. حداقل ارزیابی درون بخشی
 2. حداقل نمره کتبی دوره ای
 3. حداقل نمره کتبی سالیانه
 4. حداقل نمره کتبی کل
 5. حداقل نمره کل

در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی به (دلایل غیر موجه) و یا عدم کسب هر یک از حدنصابهای منظور شده دستیار مردود آن سال شناخته شده و لازمست در همان مقطع براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

 1. تشکیل کمیته امتحانات در داخل گروه های آموزشی در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت کننده دستیار
 2. انتخاب یک نفر سرپرست کمیته در هر کمیته امتحانات، به انتخاب اعضا گروه.
 3. طرح سوال توسط اعضای کمیته امتحانات گروه  با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی.
 4. تشکیل واحد امتحانات دستیاری در معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و با مسئولیت معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی.
 5. ارسال سؤالهای آزمون ارتقاء پس از برگزاری امتحانات به واحد امتحانات دستیاری، تحلیل سؤالات مذکور توسط دانشگاههای مربوطه، نهایتا تحلیل نهایی نتایج به همراه سؤالات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

لازم به ذکر است که تشــکیل کارگاه جهت آمادگی اساتید برای آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی  طراحی سؤال توسط دانشگاهها از وظایف واحد امتحانات دستیاری بوده که این امر با همکاری  دانشگاه و با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می گردد.

 آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲

همچنین امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء به صورت همزمان،آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سر آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ رزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲  برای آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ آزمون ارتقا پزشکی بیهوشی – سری ۲ دستیاران رشته های مختلف علوم پزشکی وجود دارد. هر دستیار فقط برای یکبار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات، در ۲ آزمون ارتقاء بصورت همزمان شرکت نماید. رزیدنت هایی با شرایط زیر امکان شرکت در ۲ آزمون ارتقاء همزمان را خواهند داشت.

 1. دستیارانی که حدنصاب ارزیابی درون بخشی را کسب نموده باشند و به دلایل موجه در امتحان کتبی سراسری همان سال شرکت ننموده باشند.
 2. دستیارانی که حدنصاب ارزیابی درون بخشی و حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند ولی موفق به کسب حد نصاب قبولی (مجموع) نشده اند. این دسته از دستیاران به صورت مشروط و طبق ب�
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تعداد بازدید: 22
قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
قیمت دوره

رایگان

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com