آموزش کلیات بهداشت خانواده

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

آموزش کلیات بهداشت خانواده

اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود.

دوره آموزش کلیات بهداشت خانواده به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • دانشجویان علوم پایه
  • دانشجویان پرستاری

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر میتوانید به صفحه آموزه علمی ما سر بزنید.

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدئو آموزش کلیات بهداشت خانواده - دکتر محمد خادملو

21دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش کلیات بهداشت خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

10,500 تومان

آموزش کلیات بهداشت خانواده دکتر محمد خادملو

آموزش کلیات بهداشت خانواده

اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود.

دوره آموزش کلیات بهداشت خانواده به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • دانشجویان علوم پایه
  • دانشجویان پرستاری

 

برای مشاهده فیلم های بیشتر به صفحه فیلم های آموزشی پزشک آموز سر بزنید.

 

 

گفتار۱/خانواده بهداشت کلیات/۱۵۲۶
خانواده بهداشت در سلامت خطر عوامل
و غذایی رژیم با مرتبط خطر عوامل مادر، شیر با تغذیه عدم کودک، و مادر تغذیه کمبود نظیر عواملی
برد نام توانمی را باروری و جنسی بهداشت فیزیکی، فعالیت.اع مواد شغلی، خطرات البتهمحیطی خطرات تیادآور،
میر و مرگ خطر از اصلی نتایج کنندمی وارد آسیب خانواده سلامت پیکره بر نیز خشونت و رفتار سوء اقدامات و
و زندگی رفته دست از هایسال خطرات این به انتساب قابلDALY( Disability Adjusted Life Year)
ناتوان حسب بر زندگی شده تعدیل هایسال یاشودمی محاسبه ی،.
کمبود اساسا و تغذیه کمبود از کودکان و زنان بخصوص توسعه حال در کشورهای مردم از بسیاری
ویتامین ، آهن ید، مانند هاییریزمغذی آموزش کلیات بهداشت خانواده آن جانبی عوارض که برندمی رنج آموزش کلیات بهداشت خانواده پروتئینAکم و روی و
باشدمی وزنی.
آنت ضعیف وضعیت عنوان به تغذیه کمبودناکافی غذایی رژیم حامل عمدتا که شودمی تعریف روپومتریک،
است مکرّر هایعفونت و.عمدتا و مختلف سنین در افراد همه که توسعه حال در کشورهای معمول مشکلات از
زیر کودکان۵بخصوص سال۲۴۶حدود هستند خطر این معرض در ماه۲۷%زیر کودکان۵وزن کم سال
وز کم کودکان هستندبالاتر کودکان این مرگ خطر و دارند قرار پنومونی و اسهال از ناشی مرگ بیشتر خطر در ن
است)خفیف تا شدید نوع از(که دهدمی نشان مطالعات و۷۰۵۰%هایعفونت مالاریا، اسهالی، هایبیماری بار
است تغذیه به مربوط کودکی در تنفسی حاد.
ید کمبود
شایع احتمالام علت ترینو ذهنی ماندگی عقب پیشگیری قابل نفردکمبود مغزی آسیباست ید.
بومی کرتینیسمتشکیل را هاناهنجاری از وسیعی طیف که کمبود این از ناشی عمیق ذهنی ماندگی عقب نوعی
نوزادی میر و مرگ افزایش تولد هنگام وزن متوسط آمدن پایین با که دهدمی.اختلال شنوایی، ناهنجاری
همهارتکردن اضافه عضلانی یا خوراکی یددار روغن تجویز یا و است همراه عصبی عملکرد تعیین و حرکتی ای
نمک یا آب به ید)راه ترین متداول(است کنترل قابل.
آهن کمبود
قرمز گلبول و مغز آموزش کلیات بهداشت خانواده در بخصوص سلولی ایپایه هایفعالیت برای بدن هایبافت تمامی در آهن
دارد اساسی نقش خون.رودمی بکار گذاردمی تأثیر هابافت عملکرد بر که شدید آهن فقر نماد بعنوان خونی کم.
حدود که دنیاست در مغذی مواد کمبود موارد شایعترین آهن آموزش کلیات بهداشت خانواده نیاز دلیل به است کرده گرفتار را نفر میلیارد 

۱۵۲۷/فصل عمومی بهداشت آموزش کلیات بهداشت خانواده کتاب۱۱/بخانواده هداشت
گردندمی مبتلا بیشتری شیوع با زنان و است آهن به انتساب قابل دنیا سراسر مرگ.
ویتامین کمبودA
ویتامینAبقا و ایمنی عملکرد رشد، بینایی، و چشم سلامت حفظ برای لازم اساسی مغذی مواد از یکی
مانن عواملی باشدمیویتامین آموزش کلیات بهداشت خانواده دAباعث توانندمی شایع هایبیماری از ناشی دفع افزایش و جذب سوء غذا در
شوند کمبود.با شدید کمبوداگزوفتالمیزیر کودکان شودمی مشخص قرنیه آسیب و کلاسیک۵زنان و سال
هستند آموزش کلیات بهداشت خانواده خطر معرض در باروری سنین۲۱%ویتامین کمبود از کودکان تمامیA)اس بربودن پایین اس
ریتانول سرمی غلظت(برندمی رنج.حدود۸/۰میلیون)۴/۱(%ویتامین وجود از ناشی دنیا سراسر در مرگ مواردA
باشدمی.
روی کمبود
اسهال حین روی رفتن دست از یا و ناکافی جذب یا رژیم در آن میزان نبودن ناکافی با روی کمبود
شود ایجاد میتواند.مه بالای سطوحروی جذب هایارکننده)هافیبروفیتات(پایین جذب به غذایی رژیم در
بالاست روی شده توصیه میزان است فیتات از غنی چون گیاهی منابع با غذایی رژیم در و انجامدمی.روی کمبود
ابی و شناختی عملکرد نقص پوستی، اختلالات ایمنی، عملکرد اختلال هیپرگنادیسم، کوتاه، قد مشخصه باشتهایی
شودمی برآورد.هستند روی کمبود به مبتلا دنیا جمعیت سوم یک.متوسط و خفیف کمبود است نادر شدید کمبود
دارد وجود.مجموع در۴/۱) %۸/۰میلیون(است شده داده نسبت روی کمبود به دنیا مرگ موارد از.
مادر شیر با تغذیه عدم
ترکیبات با مطلوب غذای بعنوان مادر شیرو مغذی معدنی مواد کلیه حاوی و نیازها و سن با متناسب
توصیه و است مطرح کودک لزوم مورد ایمنیWHOانحصاری تغذیه ،)داروها و شیر فقط(در۶اما است اول ماه
است پایین انحصاری تغذیه میزان مجموع در.بخصوص مادر شیر با تغذیه عدم(Exclusive Breast Feading
:EBF)عو ازدر کشورهای در که است کودکی و نوزادی دوران میرهای و مرگ و هاناتوانی برای مهم خطر امل
شودمی ناشی تنفسی حاد هایعفونت و اسهالی هایبیماری از عمدتا توسعه حال.تکامل برای مادر شیر با تغذیه
نوزادا و تولد هنگام تر پایین وزن با نارس، نوزادان در بخصوص عصبی دستگاهدارای بارداری سن برای کوچک ن
است اهمیت.
فیزیکی فعالیت و غذایی رژیم با مرتبط خطر عوامل دیگ


زایمان تازه که زنانی و باردار زنان سن، کم کودکان خاص شرایط در آهنفقر به بیشتری شدت و شیوع با اندکرده
شوندمی دچار آهن.دهم یک و زایمان حوش و حول میر و مرگ پنجم یک حدودMMRحال در کشورهای
است آهن به انتساب قابل توسعه.اواسط در هوش، کاهش باعث کودکی آغازین هایسال در آهن فقر خونی کم
ع است ممکن خود حالت شدیدترین در و کودکینماید ایجاد ذهنی خفیف ماندگی قب.مجموع در۸/۰میلیون

۱۵۲۹/فصل عمومی بهداشت جامع کتاب۱۱/بخانواده هداشت
فیزیکی فعالیت عدم
دارند فعالیت فرصت زندگی عمده حوزه چهار در مردم:۱کار ـ)بدنی کار بخصوص(،۲با آمد و رفت ـ
پیاده، یا دوچرخه۳و منزل کارهای مثل خانگی وظایف ـ۴فراغت اوقات ـ)ورزشی فعالیت در شرکت(تعریف
عد یا کم فعالیت از عبارتست فیزیکی فعالیت عدماز یک هر در فعالیت م۴فعالیت برای استاندارد مقیاس حوزه
نیست دسترس در اطلاعات و فیزیکی.حدودا۱۵%دارند قرار فعالیت عدم گروه در دنیا در بالغین.فیزیکی فعالیت
دهدمی کاهش را دیابت و تنفسی آموزش کلیات بهداشت خانواده خطر فشارخون و چربی کاهش و گلوکز متابولیسم بهبود با.عدم
فعباعث فیزیکی الیت۹/۱شودمی دنیا در مرگ میلیون.
باروری و جنسی سلامت
گذاردمی تأثیر افراد سلامت و رفاه بر راه چند از باروری و جنسی سلامت حیطه در خطر عوامل.بیشترین
به که گیردمی نشأت غیرایمن جنسی روابط از خطر،HIVشودمی منجر.بار زیان بالقوه نتایج البتهنظیرSTDو
اندشده آموزش کلیات بهداشت خانواده گفتار، این هایقسمت دیگر در جنسی خشون

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:21ساعتتعداد بازدید: 287
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر محمد خادملو

متخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیری
قیمت دوره

10,500 تومان

تعداد