آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

کنترل عفونت های بیمارستانی

عفونت های بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستان ها ،همواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتلاء و مرگ و میر از این عفونت ها شده و در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد .با تدابیری که در سالهای اخیر بکار گرفته شده است در چارت تشکیلاتی تمام بیمارستانها پست سازمانی پرستار کنترل عفونت ایجاد شده است. به منظور جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل ، ارائه نتایج حاصله در رده های مختلف و طراحی مداخلات لازم برای کنترل تغییرات در میزان عفونت های بیمارستانی ، نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ایجاد گردیده و گروه هدف این برنامه کلیه بیمارانی را که در مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به غیر از مراکز اورژانس و درمانگاهها به مدت بیش از ۲۴ ساعت بستری می شوند ، شامل می شود. در این ویدئو به آموزش کنترل عفونت بیمارستانی در بخش های ویژه پرداخته شده است.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه عفونت های بیمارستانی می‌پردازد. امید است کاربران گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

سرفصل و رئوس مطالب:

 • معرفی عفونت های بیمارستانی
 • اهمیت کنترل عفونت
 • روش صحیح شستشوی دست

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

 • پرستاران و تمامی کادر درمان
 • پرسنل فوریت های پزشکی

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به صفحه فیلم های مهارتی سربزنید.

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدئو کنترل عفونت های بیمارستانی - دکتر عراقیان

5دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت دوره

10,000 تومان

کنترل عفونت های بیمارستانی دکتر فرشته عراقیان

آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی

کنترل عفونت های بیمارستانی

عفونت های بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستان ها ،همواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتلاء و مرگ و میر از این عفونت ها شده و در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد .با تدابیری که در سالهای اخیر بکار گرفته شده است در چارت تشکیلاتی تمام بیمارستانها پست سازمانی پرستار کنترل عفونت ایجاد شده است. به منظور جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل ، ارائه نتایج حاصله در رده های مختلف و طراحی مداخلات لازم برای کنترل تغییرات در میزان عفونت های بیمارستانی ، نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ایجاد گردیده و گروه هدف این برنامه کلیه بیمارانی را که در مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به غیر از مراکز اورژانس و درمانگاهها به مدت بیش از ۲۴ ساعت بستری می شوند ، شامل می شود. در این آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی ویدئو به آموزش کنترل عفونت بیمارستانی در بخش های ویژه آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی پرداخته شده است.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه عفونت های بیمارستانی آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی می‌پردازد. امید است کاربران گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره،آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی  بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

سرفصل و رئوس مطالب:

 • معرفی عفونت های بیمارستانی
 • اهمیت کنترل عفونت
 • روش صحیح شستشوی دست

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

 • پرستاران و تمامی کادر درمان
 • پرسنل فوریت های پزشکی

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به صفحه فیلم های مهارتی سربزنید.

 

 

 

 

 

 

 

۵
واحد معرفیعفونت کنترل
ریزی برنامه ولیتئ،مس بیمارستان عفونت واحدکنترلوان ،ارزیابیموارد تمام جامبا مرتبطعفونت کنترلرابرعهدههای گیری داردوتصمیم
کنترل کمیته درقالب واحد این ایفظازو زمینه دراین ومهم عمدهباشد می عفونت.
تعاریفنظامکشوریمراقبتعفونتهایبیمارستانی
۱عفونت
۲عفونتبیمارستانی
۳عفونت آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی ادراریعلامتدار
۴عفونتادراریبدونعلامت
۵سایرعفونتهایسیستمادراری)کلیهمیزنای(…..
۶عفونتمحلجراحی)عفونتسطحی(
۷جراحی محل عفونت)عمقی عفونت(
۸عفونتمحلجراحی)اعضایداخلی،فضاهایبیناعضا(
۹پنومونی آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی
۱۰عفونتخونیابتثشدهدرآزمایشگاه
۱عفونت:بهمعنایپدیدهایاستکهمیزبانبهدلیلتهاجمورشدوتکثیرعاملبیماریزادچارآسیبمیشود.
۲عفونتبیمارستانی:عفونتیکهبهصورتمحدودیامنتشرودررثاواکنشهایبیماریزایمرتبطباخودعاملعفونی
یاسمومآندربیمارستانایجادمیشودبهشرطیکه:
حداقل۷۲۴۸ساعتبعدازپذیرشبیماردربیمارستانایجادشود.
درزمانپذیرش،فردنبایدعلائمآشکارعفونتمربوطهراداشتهباشدوبیماریدردورهنهفتگیخودنباشد.
معیارهایمرتبطباعفونتاختصاصی)کدمربوطه(راجهتتعریفعفونتبیمارستانیداشتهباشد.
۳عفونتادراریعلامتدار:
شود می تقسیم گروه زیر سه به
الف(کاتتر با مرتبط ادراری عفونت:داشته قرار خود محل در کاتتر عفونت زمان در و باشد داشته ادراری کاتتر روز دو از بیشتر مدت به بیمار
نهایتا یا باشدقبل روزباشد شده جخار)حداکثر منظور۲۴نگ کاتتر کردن جخار زمان از ساعتباشد ذشته(حداقل همزمان بایست می بیمار ،
باشد داشته را زیر های نشانه و علایم از یکی:تب)<38درجه(سوپراپوبیک، تندرنس ،کوستوورتبرال زاویه تندرنس یا دردادرار، سوزش ،

۶
ادرار ادرار،فوریت تکررنینچهمباید بیمارکلونی با مثبت ادرار کشت۱۰۵
CFU/MLباش داشتهرشد میکروارگانیسم دو از بیشتر کشت دز و د
نکردهباشد.
ب(کاتتر با مرتبط غیر ادراری عفونت:بیمارکاتترادرارینداردوروزقبلازعفونتهمنداشتهاست،یااگربیمارکاتترادراریداردبیشاز۲
روزتقویمینباشد.بیمارحداقلیکیازعلائمیانشانههایزیرراداشتهباشد:تب)<38درجه(دربیمار۶۵سال،سوپراپوبیک، تندرنس
دردیاتندرنسزاویهکوستوورتبرال،سوزشادرار،تکررادرار،فوریتکلونی با مثبت ادرار کشت و ادرار۱۰۵
CFU/MLکشت دز و باشد داشته
نکرده رشد میکروارگانیسم دو از بیشترباشد.
ج(یا مرتبط ادراری عفونتسال یک از کمتر شیرخوار در کاتتر با مرتبط غیر:بیمارباسنکمسال یک از تر)بایابدونکاتترادراری(،وبیمار
حداقلیکیازعلائمیانشانههایزیرراداشتهباشد:از بیشتر تب۳۸از کمتر هایپوترمی ، درجه۳۶لتارژی، ، برادیکاردی ، آپنه ، درجهغاستفرا
سوپرا تندرنس ،و پوبیککلونی با مثبت ادرار کشت۱۰۵
CFU/MLنکرده رشد میکروارگانیسم دو از بیشتر کشت دز و باشد داشتهباشد.
۴عفونتادراری علامت بدون باکترمیک:
بیماربایافقدا یعنی باشد نداشته را ادراری مجاری دار علامت عفونت های ونشانه علائم از یک چهی ادراری سوند بدونسوزش تب،فقدان ن
و ادرار. …
ادرار کشت درارگانیسمبادستکم۱۰۵
میکروارگانیسمدرسانتیمترمکعبادراریاست.
باشد نکرده رشد میکروارگانیسم عازدونو بیش کشت در.
یکدقیقا مثبت خون کشتادرار کشت از آمده بدست ارگانیسم با مشابهباشد داشته.
۵سایرعفونتهایسیستمادراری)شاملکلیه،حالب،مثانه،پیشابراهیابافتاحاطهکنندهخلفصفاقیافضایاطرافکلیه🙁
ارگانیسمازکشتمایع)بهجزادرار(یابافتناحیهدرگیرجداشدهباشد.
بیماردارایآبسهبودهیاشواهدیدالبرعفونتته پروسیجرهای آناتومیک،طی معاینات دراجمیهیستوپاتولوژی در یاداشتهباشد.
دمایبالای۳۸درجهسانتیگراد،دردودردعیضموبالمسناحیهدرگیر
ترشحچرکیازناحیهدرگیر
مثبت خون آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی  کشتکشت غیر روشهای به درگیر ناحیه در ارگانیسم شناسایی یا
شواهدرادیولوژیکحاکیازعفونت)اس تی سی ، سونوگرافیکن،MRI(
دربیمارانزیرسال یک:
دمایبالاتراز۳۸درجهسانتیگراد،یادمایزیر۳۷درجهسانتیگراد،آپنه،برادیکاردیا،بیحالیوغاستفراوترشحچرکی
ازناحیهدرگیر،آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی
کشت غیر روشهای به درگیر ناحیه در ارگانیسم شناسایی یا مثبت خون کشت
شواهدرادیولوژیکحاکیازعفونت)اسکن، تی سی ، سونوگرافیMRI(
6عفونتجراحی محل)عفونتسطحیSSI-(SKIN) (
عفونتطی۳۰روزپسازعملجراحیرویدادهباشدوتنهاپوستوبافتزیرپوستیرادرگیرکردهباشد.ودستکمیکیازمواردزیررا
داشتهباشد:
ترشحچرکیازمحلبرشسطحی
ارگانیسمازمایعیابافتمحلبرشسطحیکهبهطورآسپتیکتهیهشدهجداگردد
برشسطحیتوسطجراحیاپزشکجمعالیاسایرمنصوبین)پرستاربالینییادستیارپزشک(بطورعمدیآموزش کنترل عفونت های بیمارستانی بازگردددستکمیکیازعلائم
یانشانههایدردناکی،ورمعی،ضموقرمزییاگرمی آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی وجودداشتهباشدمگراینکهکشتمنفیباشد.
تشخیصعفونتسطحیتوسطپزشکمربوطهمطرحشدهباشد.
۷عفونتمحلجراحی)عفونتعمقی(
عفونتمربوطبهعملجراحی)عضلانی لایه و فاسیا(کهجراحی عضمو به بستهطی۳۰تا۹۰روزبروزکردهباشد

۷
ترشحچرکیازقعممحلبرشآموزش کنترل عفونت های بیمارستانی بهشرطیکهمربوطبهارگانیافضایدیگرنباشد.
یا باشد داشته جراحی آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی محل از مثبت کشتباشد آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی  نشده انجام بیمار برای کشت یا
عفونتعمقیمحل آموزش کنترل عفونت های بیمارستانیجراحیکهخودبهخودیاتوسطجراحویازمانیکهیکیازعلائمونشانههایزیرباشدبازمیشود.مگراین
کهزخمدارایکشتمنفیباشد.
دمایبالای۳۸درجهسانتیگراد آموزش کنترل عفونت های بیمارستانی،حساسیتودردناکیعیضمو.
آبسهیاشواهددیگریازعفونتدرقعم

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 8
مدت دوره: 00:05ساعتتعداد بازدید: 879
نوع فایل

ویدئو

حجم

22 مگابایت

قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر فرشته عراقیان

استادیار پرستاری
قیمت دوره

10,000 تومان