آموزش اصول تجویز منطقی دارو

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

آموزش اصول تجویز منطقی دارو

تجویز دارو یکی از مهم ترین و شایع ترین فعالیت های پرستاری می باشد و به عنوان پرمسئولیت ترین وظیفه پرستار محسوب می شود. تجویز موثر و ایمن داروها نیازمند دانش در زمینه های مختلف از جمله دانش دارو شناسی و توانایی محاسبه بالینی داروها می باشد.

دوره اصول تجویز منطقی دارو به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • دانشجویان پزشکی
  • دانشجویان علوم پایه
  • دانشجویان پرستاری

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر میتوانید به صفحه آموزه علمی ما سر بزنید.

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدئو آموزش اصول تجویز منطقی دارو - دکتر مهشید احمدینمایش رایگان

33دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش اصول تجویز منطقی دارو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

رایگان

آموزش اصول تجویز منطقی دارو دکتر مهشید احمدی

آموزش اصول تجویز منطقی دارو

تجویز دارو یکی از مهم ترین و شایع ترین فعالیت های پرستاری می باشد و به عنوان پرمسئولیت ترین وظیفه پرستار محسوب می شود. تجویز موثر و ایمن داروها نیازمند دانش در زمینه های مختلف از جمله دانش دارو شناسی و توانایی محاسبه بالینی داروها می باشد.

دوره اصول تجویز منطقی دارو به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • دانشجویان پزشکی
  • دانشجویان علوم پایه
  • دانشجویان پرستاری

 

 

 

ماده موثر و شکل داروییآن را انتخاب کنید
اگتخاب ماده ای موثر ماگااند اگتااخاب یک گااروه دارویی اسات که اطلاعاب به هماان ترتیاب
می تواگد تهیه شود.در عمل تقریبا غیرممکن است که ماده ای را بدون در گرر گرفتن شکل دارویی
آن اگتخاب کرد، بنابراین، هر دو را با هم در گرر بییرید.او ، مااده وشاکل دارویای آن بایاد ماوثر
باشد که بیشتر به کینتیک آن دارو مربوط می شود اگرچاه ماواد ماوثر در یاک گاروه، ساازوکاری
مشترک دارگد، اما تفاوب زیادی در آساگی مصرف دارو توسط بیمار ممکن است وجود داشاته باشاد
که همین مورون تاثیر زیاد در تب یت بیمار از دستوراب درماگی دارد.شکل هاای مختلاف دارویای
م موی به برگامه های مختلف مصرف دارو منتهی می شود و این باید در زماگی که دارویای اگتخااب
می شود مد گرر باشد.سراگجام، قیمت درمان همیشه باید در گرر گرفته شود.
لیساتقیمات هاا را
می توان از داروخاگه و یا کتب اطلاعاب دارویی به دست آورد
.
زماگی که دو دارو از دو گروه مختلف با هم مساوی باشند می تواگید هر دو را اگتخاب کنیاد.باه
شما این امکان را می آموزش اصول تجویز منطقی دارو که اگر در بیمار مشخصی یک دارو مناسب گبود داروی دییار را اگتخااب
کنید.به عنوان یک بررسی گهایی همیشه باید اگتخاب خود را با راهنمای درماگی موجود، با فهرسات
داروهای اساسی کشور و با صورب الیوی داروهای اساسی سازمان بهداشت جهاگی، که هار دو ساا
تجدید گرر می شود، مقایسه کنید.

یک برنامه درمانی استاندارد انتخاب کنید

یک برگامه درماگی توصیه شده، بر اساض تحقیقاب بالینی اگجام شاده در یاک گاروه از بیمااران

می باشد
.آگاه باشیداین میاگیین آماری به دست آمده لزوما مناسب ترین برگاماه بارای هار بیماار
خاص گیست
.اگر سن، آموزش اصول تجویز منطقی دارو ، جرب و دفع در بیمار شما در حد متوساط جام اه باشاد برگاماه
درماگی توصیه شده احتمای کافی خواهد بود
.هرچه بیشتر بیمار شما از اگدازه میاگیین تفاوب داشته
ت باشد، احتما
غییر برگامه درماگی بیشتر خواهد بود.
برگامه درماگی توصیه شده برای تمام داروهای شخصی را می توان در کتاااب اطلاعاب دارویای
و داروشااناسی پاایدا کاارد.در بیااشتر این منابع م موی عباراب مبااهمی(ماگند۵تاا۸مرتباه،
۳۸تا۰۸میلی
گرم در روز)را می بینید.در عملکدام را اگتخاب می کنید؟

دارویی مختلف را در فهرست دارویای خاود دوزاژ و اشکا بهترین راه حل این است که جداو
ثبت کنید و این کار کمترین و بیشترین مقدار مصرف و دوز را مشخص می کند.زماگی که با بیماار
مشخصی سروکار دارید می تواگید آموزش اصول تجویز منطقی دارو قط ی خود را اگجام دهید.ب ضی داروهاا باه یاک مقادار
مصرف
(Loading dose)برساند ت ااد اولیه گیاز دارگد که سری ا به غلرت پلاسامایی در حاا.
ب ضی دییر از داروها به افزایش تدریجی مقدار مصرف گیاز دارگد تا به بیمار اجازه دهناد خاود را باا

سوء دارو تطبیق دهد عوار
.
طول دوره درمان استاندارد را انتخاب کنید

زماگی که داروی شخصی خود را برای یک بیمار تجویز می کنیاد، یزم اسات کاه مادب زماان
درمان را ت یین گمایید.مادب با داگستن پاتوفیزیولوژی و پیش آگهی بیماری م موی می توان طو
درمان را م ین گمود.ب ضی بیماری ها به درماان ماادام ال مار گیااز دارگاد(ماثلا دیابات، گارساایی
احتقاگی قلب، بیماری پارکینسون.)

دوره درماان بساتیی دارد و باه آسااگی قابال مقدار کلی داروی تجویزی به دوز مصرف و طاو
محاسبه است.در بیماری با بروگشیت ممکن است پنی سیلین را برای هفات روز تجاویز برای مثا
کنید.فقط بیمار را در صورتی مجددا ویزیت کنید که بهبود حاصل گشده باشد و شاما تماام داروی
یزم را در یک گسخه تجویز کرده باشید.بیماار در درماان مشاخص گباشاد، ماگیتورینا اگر طو
فواصل زماگی م ین اهمیت دارد.برای مثا ، در یک بیمار جدید مبتلا به پرفشاری خون فقط بارای
فشار و دو هفته دارو تجویز کنید، سپس بیمار باید برای کنتردارو به شما مراج ه ارزیابی عوار
کند.به تدریج که از بیمار شناخت بهتری پیدا کردید می تواگید فواصل م ایناه و ارزیاابی بیماار را
طویگی تر، مثلا یک ماه کنید.م موی برای بیماری های مزمن، طویگی ترین فاصله ارزیابی سه مااه
می باشد.

تمـرین
فهرستی از درمان هایموثر و ایمن برای مشکل بیماران زیر تهیه نمایید:

حاد با کم شدن خفیف آب در کودکان و یک زخم بااز ساطحی یبوست، اسها.ساپس درماان
شخصی خود را برای هر مورد اگتخاب کنید.پاسخ ها مورد بحث قرار گرفته است.

یبوست

درمـان بـدون دارو:ورزش وتمریناب بدگی

درمــان آموزش اصول تجویز منطقی دارو دارو:مسهل(داروی شخصی شما)

ارجاع برای درمان:یزم گیست

توصیه و ارائه اطلاعات:

مقدار زیادی آب بنوشید، میوه و غراهای فیبردار بخورید.فقط هنیامی به دسات شاویی برویاد کاه
احساض دفع دارید.س ی گکنید که با زور و فشار دفع کنید.به بیماار اطمیناان دهیااد کاه هیا
اچ
گشا
گه ای از یک بیماری خطرگاک وجود گدارد.
اسهال حاد آبکی همراه با کم شدن خفیف آب در کودکان

درمان بـدون دارو:مای اب ارافی(های قندی آب برگج، آب میوه، محلو/گمکی خاگیی.)

درمـان دارویــی:محلو
ORS، خوراکی یا با لوله م دی.
ارجاع برای درمان:مورد گدارد.

توصیه و ارائه اطلاعات:

به شیردادن و تغریه منرم ادامه داده و دقیقا کودک را تحت گرر داشته باش
ند.
زخم باز سطحی

درمان بدون دارو:زخم را تمیز کرده و پاگسمان کنید.

درمان دارویی:رد کزار، آگتی بیوتیک مور ی و سیستمیک تزریق آمپو

ارجاع برای درمان:یزم گیست.

توصیه وارائه اطلاعات:
بازرسی منرم زخم، در صورب عفوگت زخم یا تب مراج ه کنید.

فصل پنجم

داروی شخصی و درمان شخصی

همه مشکلاب و بیماری ها به درمان دارویی احتیاج گدارگد.هماگطور که قبلا هم ذکر شد درمان
می تواگد شامل دادن اطلاعاب و توصیه به بیمار، درمان غیردارویای، درماان دارویای، ارجاان بارای
درمان و یا ترکیبی از آگها باشد.هیچ موقع با عجله تصمیم گییرید که بایاد داروی شخصای خاود را
تجویز کنید.هماگطور که در اگتخاب داروی شخصی هم ذکر شد اثربخشی، ایمنی، مناساب باودن و
قیمت دارو باید در گرر گرفته شود.های زیر در این موارد به شم مثاا کمک خواهند کرد.

بیمار شماره۱:

زنی۲۳شـدن دـدد لنفـاوی در ساله شاکی از تب، گلودرد، خستگی مفرط و بـزر
گردن می باشد.به دلیل ارزیابی آزمایش های یک هفته پیش خود مراجعه کرده است.

آزمایش بیمار موید بیماری آموزش اصول تجویز منطقی دارو می باشد و مسئله وی به کلی با بیمار قبلی فارق مای کناد.در
اینجا گلودرد یک علامت بیماری زمینه ای می باشد.

بیمار شماره۲
:
دختر دانشجوی۱۱ساله با شکایت از گلودردی، که تنها مختصر قرمزی در گلو داشته
ولی تب ندارد، احساس شرمندگی می کند و پیشتر در خصوص چنین بیماری جزیـی بـا
شما مشورت نکرده است.

هماگیوگه
کهتوجه کردید او تا اگدازه ای شرمنده است و به یاد گمی آورد تااکنون بارای چناین
گاراحتی جزیی با شما مشورب کرده باشد
.با آرامی از وی می پرسید که مشاکل حقیقای چیسات و
پس از تردید پاسخ می دهد که
۳ماه است که قاعده گشده است.گیرش واق ی وی هایچ ربطای باه
گلو درد او گدارد

 

بارداری، شیردهی و بعضی از بیماری ها از جمله دیابت، فشارخون، روده تحریک پذیر، یبوست، زخم های سیستم گوارشی (معده و اثنی عشر) ، اختلالات کلیوی، بیماریهای اعصاب و روان و آسم همگی از شرایط جسمی هستند که فرد را ملزم می کند آموزش اصول تجویز منطقی دارو از اقدام به روزه داری با پزشک معالج خود در آموزش اصول تجویز منطقی دارو روزه داری و هم چنین نحوه صحیح مصرف داروها در این ایام مشورت کند.
در زمان روزه داری هیچگاه وعده های دارو را خودسرانه حذف و یا به زمان دیگری موکول ننمایید. این عمل سبب اختلال در روند درمان می گردد. مصرف بسیاری از داروها را می توان پس از آموزش اصول تجویز منطقی دارو با پزشک به زمان سحری یا افطار منتقل نمود.
بیمارانی که یک بار در روز دارو مصرف می کنند ، معمولاً در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نمی شوند و در صورتی که لازم است دارو با معده خالی آموزش اصول تجویز منطقی دارو شود، بهترین زمان مصرف یک ساعت قبل از سحری و یا دو ساعت بعد از افطار است.
بیمارانی که مجبور به دریافت دارو در بیش از یک وعده هستند، ممکن است پس از مشورت با پزشک معالج خود قادر باشند داروهای خود را در فاصله بین افطار تا سحر استفاده کنند، در مواردی خاص ممکن است پزشک معالج قادر باشد با جایگزینی داروهای این آموزش اصول تجویز منطقی دارو با انواع طولانی اثر آنها یا آموزش اصول تجویز منطقی دارو دارو با یک داروی مشابه با نیمه عمر طولانی آموزش اصول تجویز منطقی دارو روزه داری برای این بیماران را فراهم کند.
انتخاب دارو و راههای مناسب مصرف آن  در زمان روزه داری نیاز به هماهنگی پزشک و فتوای مراجع دینی دارد .
 قطره های چشم، گوش و بینی به شرطی که دارو به حلق نرسد، همه موادی که از راه پوست جذب بدن می شوند مانند: کرم ها، پمادها و نوارهای چسب حاوی مواد دارویی، شیاف ها، آموزش اصول تجویز منطقی دارو های واژینال و کرم های واژینال، آمپول های با تزریق زیرپوستی، عضلانی یا وریدی با استثنای تغذیه از راه وریدی، سرم و آمپول های تقویتی و آموزش اصول تجویز منطقی دارو معقدی از راه های تجویز ی است که روزه را باطل نمی کند.
مصرف کافی آب و مایعات نقش مهمی در دفع داروها و متابولیت های ناشی از آنها دارد  لذا در فاصله بین افطار تا سحر لازم است به میزان کافی آب و مابعات به بدن روزه داران به خصوص بیمارانی که دارو مصرف می کنند برسد. این اقدام ضمن تامین نیاز روزه داران به مایعات به خصوص اکنون که ماه رمضان در فصل گرما قرار دارد، شرایط لازم را برای دفع مناسب داروها و متابولیت های آنها از بدن را فراهم خواهد کرد.
استفاده خودسرانه از داروهای ضد بارداری ترکیبی مانند LD در بانوان جهت قطع خونریزی دوران قاعدگی و به منظور کامل کردن روزه در ماه رمضان، تبعات خطرناکی مانند اختلالات انعقادی و ایجاد لخته در عروق اندامهای تحتانی و حتی عروق مغزی به دنبال خواهد داشت..

رویکرد فعلی فعالیت های کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و کمیته های دانشگاهی  مبتنی بر محور های زیر است .

پایش آموزش اصول تجویز منطقی دارو پزشکان

جمع آوری داده‌های نسخ پزشکان از داروخانه ها و یا سازمان‌های بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخص‌ها

تهیه و تدوین گزارشات آموزش اصول تجویز منطقی دارو و آماری نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌های مرتبط

آموزش های گروه پزشکی

 برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی ، همایش و…

افزایش آگاهی عمومی جامعه

 تهیه محتوا ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی

تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاست‌های تشویقی و…

پژوهش‌های مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو

   در حال حاضر امکان ارائه فیدبک از شاخص های نسخه نویسی به کلیه پزشکان کشور وجود دارد و تعداد زیادی  از پزشکان این گزارش‌ها را دریافت می‌نمایند و بررسی مقایسه ای شاخص ها برای اصلاح عملکرد پزشکان و سیاستگذاری و اعمال مداخلات‌اجرایی و آموزشی بسیار کارآمد بوده است. در آینده نزدیک نرم افزار مذکور قابلیت استفاده تحت وب نیز خواهد داشت و کاربران مختلف بر حسب نیاز دسترسی آنلاین به اطلاعات پیدا خواهند کرد.


بیمارانی که مجبور به دریافت دارو در بیش از یک وعده هستند، ممکن است پس از مشورت با پزشک معالج خود قادر باشند داروهای خود را در فاصله بین افطار تا سحر استفاده کنند، در مواردی خاص ممکن است پزشک معالج قادر باشد با جایگزینی داروهای این بیماران با انواع طولانی اثر آنها یا تعویض دارو با یک داروی مشابه با نیمه عمر طولانی امکان روزه داری برای این بیماران را فراهم کند.
انتخاب دارو و راههای آموزش اصول تجویز منطقی دارو مصرف آن  در زمان روزه داری نیاز به آموزش اصول تجویز منطقی دارو پزشک و فتوای مراجع دینی دارد .
 قطره های چشم، گوش و بینی به شرطی که آموزش اصول تجویز منطقی دارو به حلق نرسد، همه موادی که از راه پوست جذب بدن می شوند مانند: کرم ها، پمادها و نوارهای چسب حاوی مواد دارویی، شیاف ها، محلول های واژینال و کرم های واژینال، آمپول های با تزریق زیرپوستی، عضلانی یا وریدی با استثنای تغذیه از راه وریدی، سرم و آمپول های تقویتی و پمادهای معقدی از راه های تجویز ی است که آموزش اصول تجویز منطقی دارو را باطل نمی کند.
مصرف کافی آب و مایعات نقش مهمی در دفع داروها و متابولیت های آموزش اصول تجویز منطقی دارو از آنها دارد  لذا در فاصله بین افطار تا سحر لازم است به میزان کافی آب و مابعات به بدن روزه داران به خصوص بیمارانی که دارو مصرف می کنند برسد. این اقدام ضمن تامین نیاز روزه داران به مایعات به خصوص اکنون که ماه رمضان در فصل گرما قرار دارد، شرایط لازم را برای دفع مناسب داروها و متابولیت های آنها از بدن را فراهم خواهد کرد.
استفاده خودسرانه از داروهای ضد بارداری ترکیبی مانند LD در بانوان جهت قطع خونریزی دوران قاعدگی و به منظور کامل کردن روزه در ماه رمضان، تبعات خطرناکی مانند اختلالات انعقادی و ایجاد لخته در عروق اندامهای تحتانی و حتی عروق مغزی به دنبال خواهد داشت..

رویکرد فعلی فعالیت های کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و کمیته های دانشگاهی  مبتنی بر محور های زیر است .

پایش نسخ پزشکان

جمع آوری داده‌های نسخ پزشکان از داروخانه ها و یا سازمان‌های بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخص‌ها

تهیه و تدوین گزارشات علمی و آماری آموزش اصول تجویز منطقی دارو و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌های مرتبط

آموزش های گروه پزشکی

 برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی ، همایش و…

افزایش آگاهی عمومی جامعه

 تهیه محتوا ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی

تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاست‌های تشویقی و…

پژوهش‌های مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو

   در حال حاضر امکان ارائه فیدبک از شاخص های آموزش اصول تجویز منطقی داروآموزش اصول تجویز منطقی دارو به کلیه پزشکان کشور وجود دارد و تعداد زیادی  از پزشکان این گزارش‌ها را دریافت می‌نمایند و بررسی مقایسه ای شاخص ها برای اصلاح عملکرد پزشکان و سیاستگذاری و اعمال مداخلات‌اجرایی و آموزش اصول تجویز منطقی دارو بسیار کارآمد بوده است. در آینده نزدیک نرم افزار مذکور قابلیت استفاده تحت وب نیز خواهد داشت و کاربران مختلف بر حسب نیاز دسترسی آنلاین به اطلاعات پیدا خواهند کرد.

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:33ساعتتعداد بازدید: 422
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر مهشید احمدی

دانشیار اطفال
طرح مهر ماندگار
قیمت دوره

رایگان