پزشک آموز کامل ترین پلتفرم آموزش آنلاین علوم پزشکی در کشور

محبوب ترین آزمون ها

با آزمون های پزشک آموز

آسان و ارزان خودتو محک بزن!

MSRT4

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان

MSRT2

۱۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰ تومان

MSRT1

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان

MHLE4

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان

MHLE3

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

آزمون علوم پایه پزشکی

علوم پایه پزشکی – سری پنجم

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی – سری چهارم

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی – سری سوم

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی – سری اول

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

علوم پایه پزشکی – سری دوم

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

آزمون های علوم پایه دندانپزشکی

آزمون های پیش کارورزی

پیش کارورزی۵

۱۰,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۴

۱۰,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۳

۱۰,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۲

۱۰,۰۰۰ تومان

پیش کارورزی۱

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های دستیاری

دستیاری۵

۱۰,۰۰۰ تومان

دستیاری۴

۱۰,۰۰۰ تومان

دستیاری۳

۱۰,۰۰۰ تومان

دستیاری۲

۱۰,۰۰۰ تومان

دستیاری۱

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های بورد و ارتقا

بورد و ارتقا۵

۱۰,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۴

۱۰,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۳

۱۰,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۲

۱۰,۰۰۰ تومان

بورد و ارتقا۱

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های فوق تخصصی

فوق تخصصی۵

۱۰,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۴

۱۰,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۳

۱۰,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۲

۱۰,۰۰۰ تومان

فوق تخصصی۱

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد۵

۱۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۴

۱۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۳

۱۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۲

۱۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی ارشد۱

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های دکتری

دکتری۵

۱۰,۰۰۰ تومان

دکتری۴

۱۰,۰۰۰ تومان

دکتری۳

۱۰,۰۰۰ تومان

دکتری۲

۱۰,۰۰۰ تومان

دکتری۱

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های زبان انگلیسی

TOLIMO1

۱,۰۰۰ تومان

TOEFL1

۱,۰۰۰ تومان

IELTS1

۱۰,۰۰۰ تومان

MSRT4

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان

MSRT3

۱,۰۰۰ تومان

MSRT2

۱۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰ تومان

MSRT1

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان

MHLE5

۵,۰۰۰ تومان

MHLE4

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان

MHLE3

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

MHLE2

۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

MHLE1

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان

EPT4

۱,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان

EPT3

۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

EPT2

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

EPT1

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های صلاحیت پرستاری

آزمون های صلاحیت بالینی

آخرین مطالب اینستاگرام

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com