متن سربرگ خود را وارد کنید.جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون متن سربرگ خود را وارد کنید.جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع آزمون MHLE وزارت بهداشت آزمون MHLE و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های آزمون MHLE زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی متن سربرگ خود را وارد کنید.جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع آزمون MHLE وزارت بهداشت آزمون MHLE و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های آزمون MHLE زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی متن سربرگ خود را وارد کنید.جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع آزمون MHLE وزارت بهداشت آزمون MHLE و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های آزمون MHLE زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی متن سربرگ خود را وارد کنید.جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع آزمون MHLE وزارت بهداشت آزمون MHLE و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های آزمون MHLE زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی متن سربرگ خود را وارد کنید.جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های جامع ترین مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع آزمون MHLE وزارت بهداشت آزمون MHLE و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های آزمون MHLE زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع آزمون MHLE وزارت بهداشت آزمون MHLE و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های آزمون MHLE زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی

آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی، پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال در حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) ب آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی ا نرم آزمون MHLE افزار مرجع وزارت بهداشت و بزرگ آزمون MHLE آزمون MHLE ترین بانک سوالات MHLE کشور

جامع ترین مرجع آمادگی آزمون آزمون MHLE های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی وزارت بهداشت | بیش از 1000 آمادگی آزمون های زبان انگلیسی حوزه علوم پزشکی آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE جامع ترین مرجع آمادگی آزمون MHLE آزمون های زبان انگلیسی آزمون MHLE با نرم افزار آزمون MHLE مرجع وزارت بهداشت | بیش از 1000 آزمون زبان انگلیسی آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE آمادگی آزمون های زبان آزمون MHLE انگلیسی حوزه آزمون MHLE علوم پزشکی، پزشک آزمون MHLE آموز اولین رسانه دیجیتال در آزمون MHLE حوزه علوم پزشکی مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT, MSRT) با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت و بزرگ ترین بانک سوالات MHLE کشور آمادگی آزمون های زبان انگلیسی پزشک آموز،آمادگی آزمون های زبان انگلیسی، پزشک آموز، آزمون EPT، آزمون MHLE

آمادگی آزمون های زبان انگلیسی

پزشک آموز اولین رسانه دیجیتال در حوزه علوم پزشکی، مرجع برگزاری آزمون های زبان انگلیسی (MHLE, EPT) با نرم افزار مرجع وزارت بهداشت

وبسایت مرجع برگزاری دوره های غیرحضوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آزمون شبیه سازی شده
0 +
آمار قبولی در آزمون
0 %
نفر فراگیر
0 +

نمونه ای از آموزش های Grammar

MHLE سری پنجم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
2

MHLE سری دهم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
3

آزمون رایگان MHLE

40,000 تومان
2

MHLE سری چهارم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
2

MHLE سری ششم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
1

نمونه ای از آموزش های Reading

MHLE سری ششم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
1

MHLE سری پنجم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
2

آزمون رایگان MHLE

40,000 تومان
2

MHLE سری دهم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
3

MHLE سری چهارم

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
2

نمونه ای از آموزش های Listening

نمونه ای از آموزش های Listening

حل نمونه سوالات آزمون MHLE در محیط نرم افزار

لغات

نمونه ای از حل سوالات بخش لغات آزمون MHLE

گرامر

نمونه ای از حل سوالات بخش گرامر آزمون MHLE

شنیداری

نمونه ای از حل سوالات بخش شنیداری آزمون MHLE

درک مطلب

نمونه ای از حل سوالات درک مطلب آزمون MHLE

شرکت در آزمون

آشنایی با سامانه برگزاری آزمون زبان MHLE

آزمون های آزمایشی رایگان MHLE

نمونه ای از سوالات آزمون MHLE در محیط نرم افزار

درباره MHLE

آزمون MHLE مخفف عبارت Ministry Health Language Examination است. این عبارت به معنی آزمون وزارت، درمان و آموزش پزشکی است که جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی داوطلبان متقاضی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی داخل کشور برگزار می‌شود.

همه‌کسانی که قصد شرکت در دکتری تخصصی رشته‌های پزشکی و زیرمجموعه را دارند بایستی نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. مدرک این آزمون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی سراسر کشور مورد تائید است.

قسمت Listening یا شنیداری: ۳۰ سوال

قسمت Grammar یا ساختار زبان انگلیسی: ۲۰ سوال

قسمت Reading comprehension یا درک مطلب: ۳۰ سوال

قسمت Vocabulary یا واژگان: ۲۰ سوال

85 دقیقه

برای شرکت درآزمون بایستی به سامانه برگزاری آزمون وزارت بهداشت به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایید. 

حضوری و با استفاده از رایانه

زمان برگزاری

آزمون  MHLE

دوره

1400/01/19

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

61

1400/03/20

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

62

1400/05/14

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

63

1400/07/22

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

64

1400/09/11

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

65

1400/11/28

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

66

 

در سال99     100 هزار و 600 تومان

حدود 6 بار در سال

حداکثر یک هفته پس از آزمون

EPT سری چهارم

40,000 تومان
1

EPT سری پنجم

40,000 تومان
1

EPT سری دوم

40,000 تومان
1

EPT سری سوم

40,000 تومان
1

EPT سری اول

40,000 تومان
1

پکیج آزمون های پیشنهادی پزشک آموز جهت قبولی در آزمون EPT

درباره EPT

EPT آزمونی معتبر است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۸۶ برای دانشجویان و متقاضیان دکتری این دانشگاه برگزار می‌گردد.

EPT یا English Proficiency Test برای آن دسته از متقاضیانی است که مدرک بین‌المللی با نمره‌ی تعیین شده توسط دانشگاه را نداشته و می‌بایست نمره‌ی قبولی در آزمون EPT را به عنوان جایگزین آن نمره جهت ورود به دوره دکتری دانشگاه کسب نمایند.

واژگان 25 تست  (vocabulary)

گرامر 40 تست  (Grammar) 

درک مطلب 20 تست  (Reading)

درک مطلب 15 تست  (Cloze test)  

با توجه به شیوع کرونا، فعلا برگزاری آزمون EPT متوقف شده است.

نمره قبولی در این آزمون از 50 می باشد. کل آزمون دارای 100 نمره می باشد.

مدرک این آزمون از زمان صدور, در داخل کشور به مدت 2 سال  معتبر می باشد.

برای ثبت نام در این آزمون کافی است به سامانه ثبت نام آزمون ept به آدرس http://english.iau.ac.ir/ept/ مراجعه کنید.

پس از تکمیل فرم ثبت نام آزمون EPT و تایید اطلاعات به درگاه پرداخت اینترنتی هدایت خواهید شد.

 ثبت نام در آزمون EPT زمانی قطعی و تکمیل خواهد شد که پرداخت مالی صورت گرفته و تائید نهایی پرداخت انجام شده باشد.

در وارد کردن اطلاعات خود دقت لازم را داشته باشید.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در سایت با مشخصات فردی وجود داشته باشد، از حضور در جلسه آزمون ممانعت به عمل می آید.

در زمان حضور در جلسه آزمون ارائه کارت شناسایی معتبر مطابق با اطلاعات مندرج در سایت الزامی است.

تهران،تبریز،ارومیه،یزد،اهواز،کرمان،مشهد،کرج،رشت،اردبیل،اراک،خرم آباد،شیراز،همدان،گرگان،اصفهان،کرمانشاه،ساری و قزوین جمعا ۱۹ حوزه برگزار خواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر