دانلود پی دی اف ( pdf ) جزوه پرستاری داخلی و جراحی د.ع.پ.تبریز

تصویر شاخص

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی

رشته پرستاری داخلی جراحی شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربيت پرستاران متبحر، آگاه و توانمند به مراقبت از بيماري در مواجهه با مشکلات و بيماريهاي داخلي و جراحي مي پردازد. رشته پرستاری داخلی جراحی از سال 93 به صورت مستقل در مجموعه رشته هاي ارشد علوم پزشکي به جذب دانشجو پرداخته است.

جزوه پرستاری داخلی و جراحی به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است خوانندگان پزشک آموز پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

سرفصل و رئوس مطالب:

 • مفاهیم پرستاری
 • سرطان شناسی
 • تنفس و تبادلات گازی
 • پرستاری بیماری های قلب و عروق
 • خون شناسی

 

این جزوه برای چه کسانی مفید است:

 • دانشجویان پزشکی
 • دانشجویان علوم پایه
 • دانشجویان پیراپزشکی
 • دانشجویان پرستاری

 

نمونه ایی از عکس جزوه: (کیفیت فایل اصلی از پیش نمایش های زیر خیلی بالاتر است.)

 

برای مشاهده جزوه های بیشتر می توانید به صفحه جزوات آموزشی پزشک آموز سربزنید.

دریافت جزوه پرستاری داخلی و جراحی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پی دی اف ( pdf ) جزوه پرستاری داخلی و جراحی د.ع.پ.تبریز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

26,000 تومان

دانلود پی دی اف ( pdf ) جزوه پرستاری داخلی و جراحی د.ع.پ.تبریز

مدهلوسمي در پرستاري تدبير ترينعفونت درمان و كنترل پيشگيري،است.
2كمسلول كاهش اثر در آپلاستيك خونيپيش هايد گلبولها سازآن در چربـي شـدن جانـشين و اسـتخوان مغـز ر
مي ايجادشود.
3كم درگرانولوسيت ردة درگيري آپلاستيك، خونيخـونريزي و سپسيس اشكال ساير و حاد فازنژيت تب، با هاي
مي تظاهركند.
4كه است مواردي ازجمله اكسيژن، حمل در خون ظرفيت كاهشمشترك آنمي انواع تمام درميباشد.
5هنشانه شود، پديدار سريعتر آنمي رچهاست شديدتر آن هاي.
6كمخوني)آنمي(گلبول تعداد بودن كم از عبارتميـزان از كمتـر هماتوكريـت هموگلـوبين، سـطح و قرمـز هاي
مي طبيعيباشد.
7كم درخوني)آنمي(ميـوه غذاها، از پركالري پرپروتئين، متوازن غذايي رژيم از استفاده ،سـ و هـاتوصـيه بزيجات
ميشود.
8لوسمي به مبتلا بيماران در مرگ شايع علت،سپتياست سمي.
9مـي بكار داخلي فاكتور فقدان از ناشي پرنشيوز آنمي درمان در كه مواردي ازجملهرود،ويتـامين ماهيانـه تزريـق
12Bميباشد.
10Schilling Testپرنشيوز آنمي تشخيص جهتميباشد.
11دارد وجود بيمار در هيپركالمي عارضة پيدايش احتمال زياد، مقادير به خون تزريق در.
12كم در مهم پرستاري مداخلات ازاست خونريزي و بافتي هيپوكسي عفونت، علائم كنترل آپلاستيك، خوني.
13ويتامينKدارد نقش خون انعقاد در كه است غذايي مواد ازجمله.
14شايع آهن فقر آنميكم نوع تريناست خوني.آنمي اينمي پريود كه زناني و آبستن زنان دراست شايع شوند.
15گلبول آهن فقر آنمي درمي ميكروسيتيك و هيپوكروم قرمز هايباشند.
16زخم و صاف زبان آهن فقر آنمي درمي پيدا ويار بيمار و شده داركند.
17لكوپني در پرستارمي استفاده معكوس ايزولاسيون از ً ترجيحا شديد،كند.
18كم در درماني تدابير از يكيسـلول ضـد گلويـولين با ايمني كنندة سركوب درمان تجويز آپلاستيك خونيهـاي
تيموس)ATG(ميباشد-ويتامين كمبود12Bكم به منجر فوليك اسيد ومي مگالوبلاستيك خونيشود.
24-فسفات زيرا است، قدغن آهن همراه به اسيد آنتي مصرفدهند كمپلكس تشكيل آهن با است ممكن ها.
25-اختمي پيش لوسمي در كه غيرطبيعي متابوليكي لالمي هيپراورمي آيد،باشد.
26-مي ايجاد جنين هموگلوبين افزايش و طبيعي هموگلوبين شدن ساخته علت به تالاسميشود.
27-كم در درد تخفيف برايمي استفاده استروئيد غير التهاب ضد داروهاي از شكل، داسي خونيشود.
28-ب علامت اوليناست پتشيا پلاكت، عمل در اختلال اليني.
29-هيد شكل، داسي آنمي در درمان عامل مهمترينرامي بيمار درد تسكين و سيونباشد.
30-گره استخوان، سمت به شدن انفليزه با كه مايلوما مالتيپلكليه و طحال و كبد لنفاوي، هاييـك اسـت، همراه ها
پلاسماسل بدخيم بيماري نوعهاست.
31-كم تداومگلبول عمر بودن طبيعي صورت در خوني،زيـر علـل بـه اسـتخوان مغـز توسـط توليدشـده قرمز هاي
ميباشد:
الف(شيميايي مواد يا و دارو توسط استخوان مغز به صدمه
ب(آهن فقدان
ج(ويتامين كمبود12B
32-علا خون تزريق شروع از بعد دقيقه پانزده چنانچهگرفتگـي و تهوع حالت سردرد، كمردرد، سرما، احساس با ئم
مي همولتيك حاد واكنش نشاندهندة كند، بروز عروقي كلاپس و هموگلوبينوري خون، فشار افت تب، سينه،باشد.
33-كم تشخيص برايمي استفاده شيلينگ آزمون از مگالوبلاستيك خونيشود.
34-ميزان به هموگلوبين بازگشت از پسقطـع فوليـك اسـيد بـا كمكي درمان فوليك، اسيد كمبود هنگام در طبيعي
ميشود)الكلي استثناي بهمي ادامه الكل مصرف به كه هاييدهند(.
35-علامتPICAآنمي درآهن فقرمي ديدهشود.گلبول آنمي، اين درهيپوكروميـك و ميكروسـيتيك قرمـز هاي
ميباشد.
36-آنمي درشكل، داسيپرسمي تأكيد بيمار به را زياد مايعات از استفاده لزوم تاركند.
37-عارض مهمترينةتالاسمي به مبتلا بيماران در خون مكرر تزريق،هموسيدروزيساست.
38-بنس پروتئين وجود مايلوها مالتيپل در-تشخيص ارزيابي در عوامل مهمترين از يكي ادرار طريق از دفعي جونز
است.درصورتيگـروه از باشد، نداشته وجود ماچ وكراس گروه تعيين براي كافي وقت و باشد خون تزريق به نياز كه
خوني+
Oكرد استفاده بايد.
42-مي حالتي در قرمز گلبول تعداد افزايش از عبارت ساتيمي پليبالاي قرمز گلبول تعداد كه باشد6هـر در ميليون
سانتيبالاي به هموگلوبين و مكعب متر18دسي در گرمرسيد خواهد ليتر.
43-مي عفونت و خونريزي مزمن، لنفوسيتي لوسمي در مرگ دلايل مهمترينباشند.
44-گلبول تزريق و تخت در استراحت با لوسمي بيمار خونريزيپلاكت و خون قرمز هاياست درمان قابل ها.
45-پلي در درمان هدفاست افراد خون بالاي ويسكوزيتة كاهش سايتمي،.
46-گلبول تعداد حاد، لنفوسيتي لوسمي درپلاكت و قرمز هايگلبول تعداد ولي شده كم هااسـت ممكـن سفيد هاي
باشد پايين يا بالا.
47-مي سيتوپلاسم در راد اوئر مشاهدة حاد، ميلوژنوس لوسمي در تشخيصي نكات از يكيباشد.
48-براكم به مبتلا خانمي ياقـدام مناسـبترين شـعف، رفـتن بين از و عادي فعاليت تحمل به دستيابي جهت خوني
مناسب فعاليت و استراحت برنامة تنظيماست.
49-پرستار اقدام اولين بيمار، به خون انتقال هنگامفاكتور خون، نوع مقايسةRhكيـسة مـصرف انقـضاي تـاريخ و
بيمار خون نمونة با خوناست. دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی


50-شايع ترمبوسيتوپنياخونريزي عامل تريناست غيرطبيعي هاي.
51-مي ايديوپاتيك ترومبوسيتوپنيك پورپوراي در انتخابي درمان كورتيكواستروئيد،باشد.
52-اسـت خـونريزي بـه تمايل خوني اختلالات به مبتلا بيماران شايع مشكلات از يكي.مـشكل، ايـن رفـع بـراي
ضر زير اقداماتمي وريباشند:
الف(تزريق براي باريك سوزن سر از استفاده
ب(خونريزي محل روي سرد كمپرس
ج(خونريزي محل روي ملايم فشار
53-سرطان درپروستات و ريه پستان،استخوان به متاستاز ،شايع هااست تر.
54-شايعايران در هاضمه دستگاه سرطان ترين،عشر اثني و معده سرطانميباشد.
55-آنتيمتابوليستهايينظير5-FLUROURACILسرطان درمان در كهب هامي كارروند،مغز دپرسيون موجب
بافت و استخوانمي لنفاوي هايگردند.نشانه و علائم اولينمـي تخريبـي اثرات اين متوجه را پرستار كه هايينمايـد،
شاملمي هماتوم و خونريزيباشد.ر،»STAGING«معن بهاياست متاستاز وجود و تومور اندازة تعيين.
60-ازجمله نابجا سرفة ادرار، دفع مزاج، اجابت در تغييرهفتگان علائمهشدار ةدهندةمي محسوب سرطانشوند.
61-به يافته تمايز ً كاملا سلول نوع يك جايگزيني متاپلژيا،مي ديگر سلول نوع يك جايباشد.
62-ا ويروسدارد نقش بروكيت لنفوم و فارينكس كانسرنازو در بار پشتن.
63-سرطان ضد داروهاي با دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی درمان تحت بيماربدن، در اوريك اسيد تجمع از جلوگيري برايفـراوان مايعـات بايـد
بنوشد.
64-لواميزول داروي تجويز از هدفمي كولون سرطان دچار كه بيماري بهايمنـي سيستم قدرت افزايش باشد،بـدن
تومور برابر دراست.
65-مي استروژن هورمونشود سينه سرطان باعث تواند.
66-است زيادتر سرطاني سلول پذيرايي باشد، كمتر وريدها در الاستيسيته و خون فشار هرچه.
67-است كامل بهبودي و كامل درمان سرطان، در درمان اصلي هدف.
68-مصرف در لوسمي بيمار به آموزش مهمترينآلوپورنيول داروي)زايلوريك(مايعـات نوشـيدن بـه وي تشويق ،
است.
69-اورژانس در درمان بهترين و اولين راديوتراپي،است سرطان هاي.
70-درمان جمله از عصبي بلوك و استومي ايجادحمايتي هاي)palliative(مي محسوبشود.
71-افزايش پستان و ريه تيروئيد، كانسر در كارسينوئيدمييابد.
72-مي افزايش تونين كالسي تخمدان سرطان دريابد.
73-است تشخيص درمان نوعي بيوسپي.
74-مي تأخير به را درماني شيمي توموري، متاستازاندازد.
75-مي ناكوآ، و سوپريور سندرم عارضة مهمترين ادمباشد.
76-ا متوتركسات و پلاتين سيس داروي با درماني شيمي چنانچهتـشكيل از جلـوگيري جهـت پرسـتار شـود، نجام
كريستالمي تشويق ادرار كردن اسيدي دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی و زياد مايعات مصرف به را بيمار كليه، در اسيداوريك هايكند.
77-غده بافت بدخيم تومورهايمي ناميده آدنوركارسنوما اي،شوند.
78-بي باعث دوم خارجي مهرة بر فشاربر فشار و مثانه اختياري34 SS −،5Sبي باعثمي مدفوع اختياريگردد.
79-سيكلوفسفامايد و كريسنين وين داروهايايجادكنندة عاملادراري ضد هورمون نابجاي ترشح سندرمميباشند.
80-مواد مصرف راديوتراپي، و درماني شيمي از ناشي استفراغ و تهوع كاهش جهت پرستارو كـم مقادير در غذايي
مي آموزش بيمار به را آن فواصل در مايعات نوشيدن با همراه زياد دفعات تعداددهد.
81-بايد ً حتما درماني شيمي دورة هر شروع درCBCشود انجام.
82-رژيم درسرطان دارويي هاي،هميشهوسيع داروها از يكيالطيف)C.C.N.S(ميباشند.
83-صد بيشترين علتسلول سريع رشد درماني، شيمي از پس گوارش سيستم بر وارده ماتاپي هاياست تليال.
84-روش از يكيدرماني، شيمي در استفراغ و تهوع كاهش هايمي فشاري طبب
56-كارسينوژمي سرطان وقوع باعث كه است عواملي شاملي نشوند.
57-مي آنزيمي و شيميايي فيزيكي، تعادل عدم باعث كارسينوژن آغازين، مرحلة درگردد.
58-شايع استخوان آنكه علتسرطان ثانويه متاستاز محل ترينبودن غني هاست،خـون جريـان نظر از استخوان مغز
ميباشد.

39-و توليدگلبـول غيرعادي تجمعاز اسـتخوان مغـز طبيعـي عناصـر جـايگزيني و اسـتخوان مغـز در سـفيد هـاي
لوسمي در مشترك خصوصياتاست ها.
40-بـه آسـپرين تركيبات از استفاده خونريزي، از پيشگيري براي هموفيلي به مبتلا بيمار به آموزش مهمترينمنظـور
مي مفصلي دردهاي و التهاب از پيشگيريباشد..
19كماست پلاسما و هموگلوبين شدن كم معناي به خوني دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی .
20مبتلا بيمار براي اختصاصي درمانكم بهخطرناك خونيويتامين تزريق ،12Bميباشد.
21پرستاري اقدامپسكه است اين استخوان مغز پونكسيون انجام از:105سـپس و داده فـشار را موضـع دقيقـه
كند چك را ناحيه آن ً م

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد بازدید: 527
نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

52

حجم

721 کیلوبایت

نوع محصول

جزوه

قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

سمیرا محمودی

قیمت دوره

26,000 تومان

تعداد