آموزش طرح دوره و طرح درس

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

آموزش طرح دوره و طرح درس

دوره طرح دوره و طرح درس به آموزش بخش های مختلف این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

 • تمامی اساتید

برای مشاهده فیلم های بیشتر به صفحه فیلم های آموزشی پزشک آموز سر بزنید

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدئو طرح دوره و طرح درس

29دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 2
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 2 فروش
0
0
0
0
0
 1. محمد

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام استاد خیلی ممنون بخاطر دوره خوبتون

 2. پارمیدا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ممنونم بابت آموزش خوبتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

14,500 تومان

طرح دوره و طرح درس دکتر محمدرضا اندرواژ

آموزش طرح دوره و طرح درس

دوره طرح دوره و طرح درس به آموزش بخش های مختلف این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

 

 • تمامی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

۴
ضمنا ً در طرحدورهیا سالانه (جدول زمان بندی شده تدریس)، جلساتی را نیز می توان به تناسب موقعیت و زمان تدریس به
شناخت دانشجویان، اجرای ارزشیابی تشخیصی و تکوینی و پایانی و مرور درسهای گذشته که آموزش طرح دوره و طرح درس نیاز درس جدید می
باشند و ترمیم کمبودهای مشخص آموزش طرح دوره و طرح درس در ارزشیابی تشخیصی اختصاص داد.پیوست۱نمونه فرم طرح دوره می باشد.

نگارش طرح درسروزانه:

طرح
درسLesson planآموزش طرح دوره و طرح درس بنیانواساستدریسموثرمحسوبمیشودوبهمنزلهراهنماییاستبرایآموزش طرح دوره و طرح درس وفراگیرکه
به
آنهانشانمی دهدکجابایدرفتوچطوربایدبهآنجارسید.ازمزایایداشتنطرحدرسروزانهمیتوانبهمواردزیر
اشاره
کرد:
مزایای
طرحدرسروزانهبرایاستاد:
برنامهریزیبرایادارهکلاسهایدرسیاصولاتمرینخوبیاستونشانهمهارتاستاداست.
طرحدرسروزانهسببمیشودکهاستادفعالیتهایضروریآموزشرابهترتیبودرمراحلوزمانهایمشخص
و
بهشیوهایمنطقیپیشببردونتایجحاصلازآنرادرمراحلبعدیآموزشمورداستفادهقراردهد.
درطولبرنامههایآموزشی،گاهیوقتوتلاشزیادیبهدلیلتکراریبودنمطالببههدرمیرودویاحذف
بعضی
مطالبضروریبهدلیلکمبودوقترخمیدهد.طراحیآموزشیازتکرارمطالببیهودهوحذفموارد
ضروری
جلوگیری میکند.
درجریانتدوینطرحدرساستادفرصتخواهدداشتتامشکلاتاحتمالیتدریسراپیشبینیکند.
طرحدرسبهاستادکمکمیکندتاپیشبینیهایلازمرابرایتهیهوسایلآموزشیورسانههابهعملآورد.
طرحدرسموجبمیگرددعواملاصلیجریانتدریسدرنظرگفتهشوندوفراموشنگردند.
اطمینانمیدهدکهکلیهاطلاعاتموردنیازفراگیراندردرسگنجاندهشدهاست.
مزایای
طرحدرسبرایدانشجو:
فراگیرانرابهیادگیرندگانیخودکفاتبدیلمیکند.
دانشجویاندرفرآیندیاددهیویادگیریشریکمیشوند.
انتظاراتوتکالیفیکهازدانشجویان انتظارمیروددرآنبهخوبیمشخصشدهاست.
دانشجویانمیتوانندبرایرسیدنبهاهدافمشخصشدهازابتدایدورهبرنامهریزینمایند.
به

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:29ساعتتعداد بازدید: 795
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر محمدرضا اندرواژ

استادیار آموزش پزشکی
قیمت دوره

14,500 تومان

تعداد