لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران دانشگاه‌هایی هستند که در آن‌ها رشته‌های گروه پزشکی تدریس می‌شود و زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران فعالیت می‌کنند. این دانشگاه‌ها علاوه بر وظیفهٔ اصلی خود که آموزش و تربیت نیروی انسانی در رده‌های مختلف گروه پزشکی است، متولی بهداشت و سلامت در منطقهٔ تحت پوشش خود هستند و بر امور مؤسسات درمانی تابعه از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های اورژانس نظارت می‌کنند.

سابقهٔ آموزش پزشکی در ایران به زمان تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۳۰ خورشیدی بازمی‌گردد. رشتهٔ پزشکی یکی از رشته‌های اولیهٔ این مؤسسه بود. در سال ۱۲۹۷، بخش‌هایی از دارالفنون که مرتبط به پزشکی بود از آن جدا شد و «مدرسهٔ طب» نام گرفت. در همین دوره، به‌خصوص از سال ۱۳۰۷، آموزش پزشکی نظم و قوام بیشتری پیدا کرد و به دوره‌های آموزشی «علوم پایه» و «بالینی» تقسیم شد. مدرسهٔ طب در نهایت در سال ۱۳۱۳ با تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در آن ادغام شد. دانشکده‌های پزشکی شیراز، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۲۵ تأسیس شدند و در سال ۱۳۲۸ نیز دانشکده پزشکی مشهد شروع به کار کرد. دانشکده‌های علوم پزشکی ملی (شهید بهشتی فعلی)، اهواز، ارتش، شاهنشاهی (ایران فعلی)، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه، کرمان، جهرم و فسا تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی تأسیس شدند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر در بافت وزارتخانه‌ها در ایران، در سال ۱۳۶۵، تشکیلات آموزش رشته‌های علوم پزشکی از وزارت علوم و آموزش عالی منفک شد و با وزارت بهداری آن زمان ادغام گردید. این مجموعهٔ جدید تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه داد. دانشگاه‌های جامع کشور نیز به تبع آن به تدریج به دو مؤسسهٔ مستقل با مدیریت جداگانه منفک شدند که یکی از آن‌ها که مربوط به حوزه‌های علوم پزشکی بود، «دانشگاه علوم پزشکی» نام گرفت. فرآیند تأسیس دانشکده‌های علوم پزشکی که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده بود، در سال ۱۳۶۱ با تأسیس دانشکده‌های علوم پزشکی در شاهرود و رفسنجان از سر گرفته شد و عمدهٔ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور از همان سال تا پایان دههٔ ۱۳۶۰ تأسیس شدند.

در حال حاضر ۵۱ دانشگاه و ۱۶ دانشکدهٔ علوم پزشکی دولتی و ۹۶ واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد در کشور فعال هستند. بر اساس آماری در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی تحصیل می‌کنند.

 

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاهشهرسال تأسیستعداد دانشکدهتعداد بیمارستان تحت پوشش
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیتهران۱۳۷۱۳۲
دانشگاه علوم پزشکی آبادانآبادان۱۳۷۱۲۷
دانشگاه علوم پزشکی اراکاراک۱۳۶۵۷۱۶
دانشگاه علوم پزشکی ارتشتهران۱۳۵۰۵۶
دانشگاه علوم پزشکی اردبیلاردبیل۱۳۷۲۹۱۶
دانشگاه علوم پزشکی ارومیهارومیه۱۳۵۶۱۲۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهان۱۳۲۵۱۱۵۵
دانشگاه علوم پزشکی البرزکرج۱۳۸۶۷۱۹
دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهران۱۳۵۲۱۰۶۵
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرایرانشهر۱۳۷۲۵۵
دانشگاه علوم پزشکی ایلامایلام۱۳۶۹۵۱۲
دانشگاه علوم پزشکی بابلبابل۱۳۶۲۸۸
دانشگاه علوم پزشکی بقیهاللهتهران۱۳۶۴۵۴
دانشگاه علوم پزشکی بمبم۱۳۷۰۳۲
دانشگاه علوم پزشکی بوشهربوشهر۱۳۶۲۵۱۸
دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبیرجند۱۳۶۴۱۰۱۷
دانشگاه علوم پزشکی تبریزتبریز۱۳۲۵۱۲۴۳
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهتربت حیدریه۱۳۷۲۳۳
دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران۱۳۱۳۱۲۳۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوازاهواز۱۳۳۶۱۰۳۹
دانشگاه علوم پزشکی جهرمجهرم۱۳۵۶۳۴
دانشگاه علوم پزشکی جیرفتجیرفت۱۳۶۷۴۷
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیبجنورد۱۳۷۰۶۸
دانشگاه علوم پزشکی دزفولدزفول۱۳۸۶۳۶
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانرفسنجان۱۳۶۱۵۴
دانشگاه علوم پزشکی زابلزابل۱۳۷۰۵۵
دانشگاه علوم پزشکی زاهدانزاهدان۱۳۶۵۷۱۱
دانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجان۱۳۶۶۸۱۴
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسبزوار۱۳۶۵۵۶
دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنان۱۳۶۷۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شاهدتهران۱۳۶۹۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شاهرودشاهرود۱۳۶۱۴۳
دانشگاه علوم پزشکی شهرکردشهرکرد۱۳۶۵۷۱۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتهران۱۳۳۸۱۳۶۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدیزد۱۳۶۲۱۱۲۰
دانشگاه علوم پزشکی شیرازشیراز۱۳۲۵۱۷۶۳
دانشگاه علوم پزشکی فسافسا۱۳۵۶۴۲
دانشگاه علوم پزشکی قزوینقزوین۱۳۶۴۵۱۵
دانشگاه علوم پزشکی قمقم۱۳۷۶۷۹
دانشگاه علوم پزشکی کاشانکاشان۱۳۶۵۶۱۰
دانشگاه علوم پزشکی کردستانسنندج۱۳۶۵۵۱۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانکرمان۱۳۵۶۱۰۲۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاه۱۳۴۴۹۲۳
دانشگاه علوم پزشکی گلستانگرگان۱۳۷۰۷۲۵
دانشگاه علوم پزشکی گنابادگناباد۱۳۶۵۴۲
دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت۱۳۶۳۸۳۶
دانشگاه علوم پزشکی لرستانخرم‌آباد۱۳۶۸۱۰۲۶
دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساری۱۳۵۴۱۱۳۸
دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهد۱۳۲۸۱۱۴۸
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانبندرعباس۱۳۶۵۹۲۱
دانشگاه علوم پزشکی همدانهمدان۱۳۵۴۱۲۲۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوجیاسوج۱۳۶۹۵۱۰

 

 

 

 

 

سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه هالینک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراکhttp://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهوازhttp://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانhttp://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباسhttp://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهرانhttp://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالیhttp://www.nkh-cms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجانhttp://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکردhttp://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوینhttp://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قمhttp://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستانhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاهwww.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلانhttp://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستانhttp://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستانhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوجhttp://portal.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزدhttp://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://portal.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فساhttp://www.fums.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهرانhttp://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com