آموزش چک دستگاه الکتروشوک

آموزش چک دستگاه الکتروشوک

دستگاه الکتروشوک یا دفیبریلاتور یک درمان اضطراری برای بیماری فیبریلاسیون بطنی و سایر آریتمی های تهدید کننده زندگی (ضربان های غیر طبیعی قلب) است. قلب در بیماری فیبریلاسیون بطنی ، پمپاژ خون به مغز و بدن را متوقف می کند و باعث ایست قلبی و مرگ در عرض چند دقیقه خواهد شد. دستگاه الکتروشوک با وارد کردن شوک به قلب با استفاده از جریان برق ، ضربان طبیعی قلب را بازیابی می کند.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه دستگاه الکتروشوک می‌پردازد. امید است کاربران گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان
  • پرسنل اورژانس

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به صفحه فیلم های مهارتی سربزنید.

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدیو آموزش چک دستگاه الکتروشوکنمایش رایگان

1دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش چک دستگاه الکتروشوک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

رایگان

آموزش چک دستگاه الکتروشوک دکتر سلیمان نارویی

 

دستگاه الکتروشوک یا دفیبریلاتور یک درمان اضطراری برای بیماری فیبریلاسیون بطنی و سایر آریتمی های تهدید کننده زندگی (ضربان های غیر طبیعی قلب) است. قلب در بیماری فیبریلاسیون بطنی ، پمپاژ خون به مغز و بدن را متوقف می کند و باعث ایست قلبی و مرگ در عرض چند دقیقه خواهد شد. دستگاه الکتروشوک با وارد کردن شوک به قلب با استفاده از جریان برق ، ضربان طبیعی قلب را بازیابی می کند.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه دستگاه الکتروشوک می‌پردازد. امید است کاربران گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان
  • پرسنل اورژانس

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به صفحه فیلم های مهارتی سربزنید.

مراحل استفاده از الکتروشوک CardiAid AED

در این مطلب مراحل استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک CardiAid AED همراه با عکس توضیح داده شده است.

 

در مواقع بحرانی هنگامی که شخصی را بصورت بیهوش و درازکشیده بر روی زمین می بینیم، ابتدا از امن بودن محل قرار گرفتن بیمار و خود مطمئن شده و سپس به آرامی شانه های بیمار را تکان داده و با پرسیدن سوال از او منتظر جواب می مانیم. اگر بیمار پاسخ داد او را در حالتی که در خطر نباشد قرار داده و درباره مشکلی که دارد از او سوال کرده و نیروهای امدادگر را خبر می کنیم و وضعیت بیمار را بصورت دائم چک می کنیم. اما در صورتی که بیمار پاسخ ندهد، درخواست کمک کرده و سپس مراحل زیر را دنبال می کنیم:

مراحل استفاده از دستگاه شوک خودکار CardiAid

مرحله اول: بیمار را به پشت خوابانده و سپس مسیر تنفسی بیمار را با قرار دادن سر بیمار در حالت چانه بالا، باز می کنیم و بعد با دقت تنفس بیمار را بررسی مبه الکتروشوک دستگاه با کار آموزش دوره اثربخشیپرستارانپورجهرمی نظامیان زهراهمکاران و
۸۹۸/پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله/اسفند۱۳۹۰؛۱۱)۸(http://journals.mui.ac.ir
ا هدفینمطالعه،بررسیبا کار آموزش دوره اثربخشی
پاتریک کرک مدل اساس بر پرستاران به الکتروشوک دستگاه
است.
روشها
ا مطالعه اینارزش مطالعه نوع زیابیبرروی که است
دورهدر شده ارائه الکتروشوک دستگاه با کار آموزشی های
درمان آموزشی مرکز پرستاری بخشیبیمارستانفاطمه
الزهرا)س(زمستان در بوشهر۸۷است شده انجام.۱۶۰نفر
ما که پرستاران ازیلهمکار بهیکردند شرکت طرح در بودند.
توضیحآموزش دورهی:دستگاهبرا الکتروشوکیاحیای
قلبیریویبیماران،بس موارد دریاربه اورژانسکار
میرود.به در پرستاران کامل تسلطکارگیریصحیحاین
م دستگاهیتواندب بازگشت به منجریمارزندگ بهیشود.
ا هدفیندورهیادگیریتوانا وییسر استفادهیعو
ا از درستینشرا حسب بر دستگاهیطبیماراست.
نظر صورت به آموزشآموزش چک دستگاه الکتروشوک یعمل ویط دری۴ساعت)در۲
جلسه(اسات توسط ویدگرفت صورت دانشگاه.
دورههدف مدل حسب آموزش چک دستگاه الکتروشوکبر اجرا، زمان طول در آموزش
سطح چهار مداریپاتر کرکیکارزشیابیشد.
جمع ابزارارزش آموزش چک دستگاه الکتروشوک اطلاعات آورییابیآموزش دورهی:برای
جمعآودر اطلاعات ریهرسطح از یکپرسشنامه از ها،های
و متفاوتپاتر کرک مدل خاصیکشد استفاده)۷تا۱۱.(
رواییپرسشنامهاسات نظر اساس بر هایدطیمرحله دو
پیشبررس آزمونیقابل حد به اصلاحات انجام وبا شده
قیولرسید.پایاییپرسشنامهن هایزبامحاسبهآلفای
ارز مورد کرونباخیابیگرفت قرارکهاصلاحات از پس،
پرسشنامه همههاضر بهایببیشاز۸۱/۰دستیافتند.
کلیهپرسشنامهل نوع از هایکرتپنجنقطهایو بوده مثبت
ز و سطح هر نمراتیراز سطح۵شد محاسبه.میزان
اثربخشیدر آموزشیادگیرینمرات تفاضل برحسب
پیشو آزمونمطلوب سطح و آزمون، پسیتدوره
آموزشینیزم محاسبه آموزش چک دستگاه الکتروشوک از استفاده بایانگینم نمراتیزان
مطلوبیتگزار و محاسبه سطح چهارشگردید.
درنخست سطح)واکنش(،ازشامل نظرخواهی پرسشنامه
۱۲سؤالشد استفادهترت به کهیبمدرس محتوا، عوامل
را امکانات وعنوان بهاج در مؤثر عواملدوره رای
می آموزشیسنجید.بلا فرم اینفاصلهدوره پایان از پس
درشرکت اختیارو گرفت آموزش چک دستگاه الکتروشوک قرار کنندگاناخذ نمره میانگین
عنوان به حیطه هر سوالات در شدههریک مطلوبیت عدد
گرد گزارش مذکور عوامل ازید.
سطحدوم)یادگیری(مقا از ،یسهتغییرآزمودن دانشیها
و قبلیکبعد ماهپرسشنامه از استفاده با آموزش، ازای
یکسانگرد محاسبهید.از جلوگیری برای مرحله دراین
گروه از آزمایش گروه همراه به مزاحم متغیرهای تداخل
شد استفاده نیز شاهد.اینشامل گروه۸۵پرستار
بیمارستانزمان دوره این در که بود برازجانیتحت
هیچمرتبط آموزش گونهیبه بنا و بودند نگرفته قرار
رضا صورت در و درخواستیتنمودند شرکت طرح در.
مقایسهدانش نمره میانگیناستفاده با گروه هر داخل
ازآماری آزمونtب و زوجینگروهاز استفاده با هاآزمون
tبینگروهیشد انجام.
سطحسوم)رفتار(:آزمودن رفتاریطر از هایقپرسشنامهای
ت کهآن ذینفعان وسط)مترون شاملسوپروایزرها، ،
بخش مسؤولین(ی تاکو آموزش از قبل ماهیکاز بعد ماه
شرا بروز به توجه با و آموزشیطن موردیازارزش جهتیابی
تغییرآزمودن رفتاریگردید تکمیل هاآموزش چک دستگاه الکتروشوک.
سطحنتایج چهارم،:نتایجمی را آموزش از حاصلدر توان
قالبیکیقلمرو چهار از۱هز از اجتنابینه.۲صرفهجویی.
۳منفعت.۴نتایجاستراتژیکداد قرار مطالعه مورد.ا درین
برا و مطالعهیاینو اهداف به دستیابی میزان سطح،یژهکلی و
نیازها براساس که آموزشی دورهومشکلاتتوسط موجود
بخش مسؤولیننتا عنوان به بود، شده تعیین هایجاستراتژیک،
پرسشنامه توسطبرا که اییهمینته منظوریهبود شده
اندازهچقدر آموزشی دوره که شود مشخص تا شد گیری
شرکت واشتباهات خطاها است توانستهرا دوره در کنندگان

آموزش چک دستگاه الکتروشوک

 

دستگاه الکتروشوک یا دفیبریلاتور یک درمان اضطراری برای بیماری فیبریلاسیون بطنی و سایر آریتمی های تهدید کننده زندگی (ضربان های غیر طبیعی قلب) است. قلب در بیماری فیبریلاسیون بطنی ، پمپاژ خون به مغز و بدن را متوقف می کند و باعث ایست قلبی و مرگ در عرض چند دقیقه خواهد شد. دستگاه الکتروشوک با وارد آموزش چک دستگاه الکتروشوک کردن شوک به قلب با استفاده از جریان برق ، ضربان طبیعی قلب را بازیابی می کند.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه دستگاه الکتروشوک می‌پردازد. امید است کاربران آموزش چک دستگاه الکتروشوک گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان
  • پرسنل اورژانس

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به صفحه فیلم های مهارتی سربزنید.

مراحل استفاده از الکتروشوک CardiAid AED

در این مطلب مراحل استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک CardiAid AED همراه با عکس توضیح داده شده است.

 

در مواقع بحرانی هنگامی آموزش چک دستگاه الکتروشوک که شخصی را بصورت بیهوش و درازکشیده بر روی زمین می بینیم، ابتدا از امن بودن محل قرار گرفتن بیمار و خود مطمئن شده و سپس به آرامی شانه های بیمار را تکان داده و با پرسیدن سوال از او منتظر جواب می مانیم. اگر بیمار پاسخ داد او را آموزش چک دستگاه الکتروشوک در حالتی که در خطر نباشد قرار داده و درباره مشکلی که دارد از او سوال کرده و نیروهای امدادگر را خبر می کنیم و وضعیت بیمار را بصورت دائم چک می کنیم. اما آموزش چک دستگاه الکتروشوک در صورتی که بیمار پاسخ ندهد، درخواست کمک کرده و سپس مراحل زیر را دنبال می کنیم:

مراحل استفاده از دستگاه شوک خودکار CardiAid

مرحله اول: بیمار را به پشت خوابانده و سپس مسیر تنفسی بیمار را با قرار دادن سر بیمار در حالت چانه بالا، باز می کنیم و بعد با دقت تنفس بیمار را بررسی مبه الکتروشوک دستگاه با کار آموزش دوره اثربخشیپرستارانپورجهرمی نظامیان زهراهمکاران و
۸۹۸/پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله/اسفند۱۳۹۰؛۱۱)۸(http://journals.mui.ac.ir
ا هدفینمطالعه،بررسیبا کار آموزش دوره اثربخشی
پاتریک کرک مدل اساس بر پرستاران به الکتروشوک دستگاه
است.
روشها
ا مطالعه اینارزش آموزش آموزش چک دستگاه الکتروشوک چک دستگاه الکتروشوک مطالعه نوع زیابیبرروی که است
دورهدر شده ارائه الکتروشوک دستگاه با کار آموزشی های
درمان آموزشی مرکز آموزش چک دستگاه الکتروشوک پرستاری بخشیبیمارستانفاطمه
الزهرا)س(زمستان در بوشهر۸۷است شده انجام.۱۶۰نفر
ما که پرستاران آموزش چک دستگاه الکتروشوک ازیلهمکار آموزش چک دستگاه الکتروشوک بهیکردند شرکت طرح در بودند.
توضیحآموزش دورهی:دستگاهبرا الکتروشوکیاحیای
قلبیریویبیماران،بس موارد دریاربه اورژانسکار
میرود.به آموزش چک دستگاه الکتروشوک آموزش چک دستگاه الکتروشوک در پرستاران کامل

آموزش چک دستگاه الکتروشوک

 

دستگاه الکتروشوک یا دفیبریلاتور یک درمان اضطراری برای بیماری فیبریلاسیون بطنی و سایر آریتمی های تهدید کننده زندگی (ضربان های غیر طبیعی قلب) است. قلب در بیماری فیبریلاسیون بطنی ، پمپاژ خون به مغز

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:01ساعتتعداد بازدید: 713
نوع فایل

ویدئو

نوع نمایش

desktop

قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دکتر سلیمان نارویی

استادیار پرستاری
قیمت دوره

رایگان