آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوا دریافت نکرده و کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس به حساب موسسات خیریه طرف قرارداد و بورسیه تحصیلی دانشجویان نیازمند اختصاص می یابد. بخشی از قیمت فعلی، به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids

دوره ترکیبات Antiglucocorticoids به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • دانشجویان علوم پایه
  • دانشجویان پزشکی
  • دانشجویان پرستاری
  • دانشجویات پیراپزشکی

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر میتوانید به صفحه آموزه علمی ما سر بزنید.

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدئو ترکیبات Antiglucocorticoids - دکتر محمدعلی ابراهیم زاده

32دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

16,000 تومان

آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids دکتر محمدعلی ابراهیم زاده

آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids پرفسور محمد علی ابراهیم زاده

دوره ترکیبات Antiglucocorticoids به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids ، دوره ترکیبات Antiglucocorticoids به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است کاربران پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

دانشجویان پزشکی، دانشجویان علوم پایه، دانشجویان پرستاری مامایی، دانشجویان پیراپزشکی

موسوی بلادیوسازیان چیت
دوماهفیض نامه|آبان و مهر|۱۳۹۲|دوره۱۷|شماره۴۴۰۲
عرض۵سالدر۵تا۳۰درصداینبیمارانبهبودیدر و کامل
۲۵تا۴۰نیز موارد درصدبهبودیمی حاصل نسبیگردد.همچنین،
بروز میزانESRDتقریبا نشده، درمان بیماران در۱۴در درصد
عرض۵سال،۳۵عرض در درصد۱۰سو ال۴۱عرض در درصد
۱۵است شده گزارش سال]۳۲۲۹[.قابل درصد اینکه به توجه با
را خیمی خوش نسبتا روند بیماری این به مبتلا بیماران از توجهی
می طیتضعیف داروهای از بیمارانی در فقط است لازم نمایند،
پیشرفت بالای ریسک در که شود استفاده ایمنی سیستم کننده
بیماریباشند]۳۲۳۰[.هم و بیماری این کلینیکی خصوصیات
یافته چنینآگهی پیش که بیمارانی تشخیص در کلیه بیوپسی های
تضعیف داروهای دریافت برای مناسبی کاندید و نداشته خوبی
می مفید آموزش آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids ترکیبات Antiglucocorticoids هستند، ایمنی سیستم کنندهباشد.یافتهکه کلینیکی های
نشانبیماری این آگهی پیش بودن بد دهندهصورت درعدمدرمان
شامل است:از بالاتر سن۵۰جنس بیماری، بروز موقع در سال
پروتئین میزان مذکر،ااز بیش وری۸افزایش و روز در گرم
کراتینیمی سرم نباشد.خانم دیگر، طرف ازبچه و هابزرگسالان ها،
پروتئین که بیمارانی و جوانانفروتیک سندروم از کمتر آنها وری
و بودهکراتینیباشد نرمال آنها سرمی ن،دارند خوبی آگهی پیش
]۳۵۳۳[.یافته از بعضیبودن بد دهنده نشان که کلیه بیوپسی های
در اسکلروز و اس آموزش ترکیبات Antiglucocorticoidsکار وجود شامل است بیماری آگهی پیش
گلومرولمی اینترستیشیال توبولو درگیری بودن توجه قابل و ها
باشد]۳۶،۳۷[.مطالعه درروی بر که ای۹۴۹به مبتلا ژاپنی بیمار
شد انجام ممبرانوس نفروتیک سندروم اولیه نوع،گردید مشخص
کهیافته مهمتریننشان که هاییبه پیشرفت احتمال دهندهسوی
ESRDاستاز عبارتند:جنسیتاز بالاتر سن مذکر،۶۰سال،
کراتی سرمی غلظتنینو مساوییااز بالاترmg/dl5/1از بیش و
۲۰دکلیه بیوپسی در اینترستیشیال توبولو ضایعات بودن رصد
]۳۷[.معیارهای از یکیخبیماری، این آگهی پیش بودن وب
ب چه کامل آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids رمیسیون به رسیدنهخودب صورتهدرمان با چه و خود
نمی کامل رمیسیون به که بیمارانی آگهی پیش و استمناسب روند
نمیباشد]۳۸[.انجام مطالعات بیشتر درشده،به کامل رمیسیون
می اطلاق مواردیپروتئین میزان که شودااز کمتر به وریmg300
یابد کاهش روز در.پروتئین میزان کاهش به نیز نسبی رمیسیون
ااز کمتر به وری۵/۳می اطلاق روز در گرمگردد]۳۸۳۵[.
بیماری پیشرفت ریسک
براساسبه مبتلا بیماران شده انجام مطالعاتنفروپاتی
مرحله به بیماری پیشرفت ریسک اساس بر را ممبرانوسESRD
تقسیم زیاد و متوسط پائین، ریسک گروه سه بهمی بندینمایند
]۳۷۳۰[.پائین ریسک:می اطلاق بیمارانی از دسته آن بهکه شود
طی در۶ماهپیگیری،پروتئینااز کمتر آنها وری۴و بوده گرم
کراتی کلیرانسنینباشند داشته نرمال.بیماران، از گروه این در
از کمتر کلیه مزمن نارسایی سمت به پیشرفت ریسک۸درصد
میباشد.متوسط ریسک:طی در که بیمارانی۶ماهپیگیری،میزان
پروتئینابین آنها وری۴تا۸بوده گرم،کراتی کلیرانس ولینیآنها ن
ر در باشد، نرمال به نزدیک یا و نرمالپیشرفت متوسط یسک
بیماریکندتقریبا موجود، آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids مطالعات اساس بر و بوده۵۰درصد
طی در آنها۵به سالنا آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids رساییشد خواهند مبتلا کلیه مزمن.ریسک
زیاد:می اطلاق بیمارانی از دسته آن بهپروتئین میزان که شوداوری
از بیش برای آنها۳از بیش ماه۸عملکرد یا و بوده گرمکلیوی
یافته کاهشباشند داشته ای.۷۵درمان بدون بیماران، این از درصد
عرض در۵نارسا سوی به سالیمی پیشرفت کلیه مزمن ینمایند.
درمانایمنی سیستم کننده سرکوب غیر های:
در اینکه به توجه باتعدادبیماران از توجهی قابلبه مبتلا
نفروپاتیبه ممبرانوسخودب صورتهرمیسی خودکامل ونمی ایجاد
شودبیماری پیشرفت ریسک در که بیمارانی از دسته آن فقط ،
هستند،تضعیف داروهای دریافت کاندیدمی ایمنی سیستم کننده
باشند.تو دیگر طرف ازصیبه مبتلا بیماران همه تقریبا که است شده ه
کننده مهار قبیل از داروهایی از بیماری اینتبدیل آنزیم هایکننده
دو به یک آنژیوتانسینمثلکاپتوپریلوکننده مهار انالاپریل،های
آنژیوتانسین گیرنده۲مثللوزارتانوالسارتان وکاهنده داروهای و ،
استاتین گروه از خون چربیهامثلآتورواستاتینولوواستاتین
نمایند استفاده]۳۳،۳۹،۴۰[.مهار داروهای از استفادهکننده
با آنژیوتانسینقابل کاهش باعث گلومرولی داخل فشار دادن کاهش
پروتئین پیشرفت در توجهامی کلیه مزمن بیماری و وریگردند.هم
چنین،به مبتلا بیماران از بعضینفروپاتیفشار افزایش از ممبرانوس
خون فشار نمودن کنترل در داروها این از استفاده که برده رنج خون
می مفید نیز آنانباشد.هدبیماران همه در خون فشار کنترل از ف
پروتئین به مبتلاااز کمتر به آن رساندن کلیه، مزمن نارسایی و وری
mmHg80/130است]۳۹،۴۱[.یکیدیگربرجسته خصوصیات از
ممبرانوس آموزش ترکیبات Antiglucocorticoidsنفروپاتی جمله از و نفروتیک سندروم به مبتلا بیماران،
هیپرلیپدمکلست سرمی آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids غلظت توجه قابل افزایش و یو بوده رول
آن انتخابی درمان،می استاتینی داروهای از استفادهباشد.
تضعیف داروهایایمنی سیستم کننده
تضعیف داروهای درمان خط اولینایمنی سیستم کننده
به مبتلا بیماران درنفروپاتیممبرانوساپدیوپاتیاز استفاده ک
[ Downloaded from feyz.kaums.ac.ir on 2022-04-19 ]

اولیه ممبرانوس نفروپاتی درمان و آگهی پیش،
۴۰۳دوماهفیض نامه|آبان و مهر|۱۳۹۲|دوره۱۷|شماره۴
سیتوتوکسیک داروهایسیکلوفسفاماید معمولااض بهگلوکو افه
کورتیکوئیدهادارو از یکی یا ومهار هایکنندهکلسیمثل نورین
تاکرو یا و سیکلوسپورینلیموگلوکوکور پائین دوز اضافه به س
می تیکوئیدباشد]۳۱،۳۲،۴۲،۴۳[.اساس این بر،در که بیمارانی در
هستند بیماری پیشرفت پائین ریسک،نمی استفاده داروها این از
گردد.معمولاغیر داروهای با بیمارانی چنینسیستم کننده تضعیف
ب و شده درمان ایمنیهدوره صورتهر ای۳یک ماهبه بارمدت۲
نشان علائم بروز با رابطه در سالقبیل آموزش ترکیبات Antiglucocorticoids

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:32ساعتتعداد بازدید: 447
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

پرفسور محمدعلی ابراهیم زاده

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی
استاد شیمی دارویی
قیمت دوره

16,000 تومان

تعداد