دانلود پی دی اف ( pdf ) جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان د.ع.پ.کرمان

تصویر شاخص

جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان د.ع.پ.کرمان

نظام سلامت، سیستم بهداشتی، که بعضی اوقات به عنوان سیستم مراقبت بهداشتی یا سیستم بهداشت و درمان شناخته می‌شود، سازماندهی افراد، موسسات و منابع است که خدمات بهداشتی را برای برآورده ساختن نیازهای بهداشتی جمعیت هدف ارائه می‌دهند.

این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

سرفصل و رئوس مطالب:

 • نظام سلامت در آمریکا
 • نظام سلامت در انگلستان
 • نظام سلامت در فرانسه
 • نظام سلامت در آلمان
 • نظام سلامت در ایران
 • نظام سلامت در ژاپن
 • نظام سلامت در روسیه
 • نظام سلامت در سنگاپور
 • نظام سلامت در سوئد
 • نظام سلامت در ترکیه
 • نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
 • کلیات نظام سلامت
 • نظام سلامت ایران و جهان
 • تقسیم بندی نظام سلامت بر اساس نظام های پرداخت مالی

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • دانشجویان پزشکی
 • دانشجویان دندانپزشکی
 • دانشجویان علوم پایه
 • دانشجویان پیراپزشکی
 • دانشجویان پرستاری
 • دانشجویان مامایی
 • دانشجویان داروسازی
 • دانشجویان بهداشت

 

نمونه ایی از عکس جزوه: (کیفیت فایل اصلی از پیش نمایش های زیر خیلی بالاتر است.)

 

برای مشاهده جزوه های بیشتر می توانید به صفحه جزوات آموزشی پزشک آموز سربزنید.

نظام سلامت در آمریکا

نظام سلامت در انگلستان

نظام سلامت در فرانسه

نظام سلامت در آلمان

نظام سلامت در ایران

نظام سلامت در ژاپن

نظام سلامت در روسیه

نظام سلامت در سنگاپور

نظام سلامت در سوئد

نظام سلامت در ترکیه

نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

کلیات نظام سلامت

نظام سلامت ایران و جهان

تقسیم بندی نظام سلامت بر اساس نظام های پرداخت مالی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پی دی اف ( pdf ) جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان د.ع.پ.کرمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

49,000 تومان

دانلود پی دی اف ( pdf ) جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان د.ع.پ.کرمان

دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان

در بحث مقایسه ی سیستم های بهداشتی و درمانی، چارچوبهای مختلفی برای تقسیم بندی نظام های بهداشتی درمانی وجود دارد که از

این بین میتوان به “دسته بندی براساس نظام های اقتصادی” و “دسته بندی بر اساس نظام های پرداخت و تامین مالی حوزه سلامت” (Sub System) اشاره کرد.

نقش ویژه ی مناسبات اقتصادی و سیاسی در دنیای امروز، چهره ی سلامت جهان را ناگزیر تابعی از ساختار اقتصادی- سیاسی کشورها ساخته است، به طوری که عموما کشورهای با نظام اقتصادی- سیاسی مشابه، از نظام های سلامت همسانی نیز برخوردارند. البته نقش فرهنگ نیز در این بین بسیار مهم و تعیین کننسیستم غالب در کشور های در حال توسعه می باشد. از ویژگی های این سیستم، تکثر سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تعدد موسسات بیمه اعم از خصوصی و دولتی میباشد.خدمات بهداشتی درمانی در این کشورها در یکی از سه قالب “خدمات سلامت دولتی” ، “خدمات درمانی بخش خصوصی” و “برنامه های تامین اجتماعی ویژه کارکنان سازمانهای خاص” ارائه میگردد. در چنین نظام ارائه خدمتی، معمولا کمبود منابع مالی و زیادی مراجعان، به علاوه حضور آزاد پزشکان در فعالیتهای بخش خصوصی را شاهد هستیم.

در این سیستم تامین هزینه های سلامت از طریق اخذ مالیاتها صورت میگیرد و دریافت کننده پرداخت مستقیمی بابت خدمت ندارد. دولت در این سیستم همه ی اعتبارات مورد نیاز را تضمین مینماید. تاکید اساسی این سیستم ها بر اصل تقدم پیشگیری بر درمان استوار میباشد که جهت خدمات ارائه شده از سوی دولت را به سمت خدمات مراقبتی، مانند پزشک خانواده، سوق میدهد.

نظام بهداشتی درمانی در کشورمان در عین تولیت دولتی حاکم بر آن، درائاصلاحات عمده تمرکز و،این تعدیل یا هماهنگی تثبیت،
می محورهاباشد.واژه دو محور پنج این اساس بر»
کوچـک اصلاحات
«و»
اصـلاحات
بزرگ
«آمد پدید.
کوچک اصلاحاتبرنامه بهمی گفته هاییشـاخص این از یکی تنها که شوددر هـا
آو باشد شده منظور ن
بزرگ اصلاحاتتغییـر حـداقل کـه اسـت اصـلاحاتی شامل٢
شاخص از موردکنترلی هایهسیائودرآنعمـده بخش بر و باشد داشته وجوداز ای
تأثیر بهداشتی خدمات ارائه نظامبگذارد.
کوچـک اصـلاح چنـد اجـرای شامل است ممکن بزرگ اصلاحات که این وجود با
ولی باشد،اصلامذکور حات)بزرگ(بسته یکجامعونظاممنداجـرای که استآنرا
اهمیت باترکوچک اصلاح چند مجموع ازمیسازد.
اصلاحات دوم خصوصیت،
هدف
بودن منداست آن.است این بودن هدفمند معنای
کهسلامت نظام مشکلاتشواهد بر مبتنیروشنی بهشناساییوکارهـای و ساز بین
نظ در تغییرامباایجاد ارتباط آن مشکلات حلباشد شده.مقصـود ایـن بـه نیـل برای
شفاف سیاستی بایدآن طبـق بـر کـه باشـد داشته وجود مرحله به مرحله ومسـؤلان
مخ عناصـر بـین و تعیین دقیقا را عینی دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان و کلی اهداف بتوانند اجرایینظـام تغییـر تلـف
هدف ارتباط سلامتکنند ایجاد مند.
اص سوم خصوصیتلاحاتدربوجـود سـلامت نظـام از خارج عواملی اثر در که تحمیلی
آمده،میپردازیم.
ـرقیشـ ـایاروپـ و ـورویشـ در،ـتیکمونیسـ ـامنظـ ـیفروپاشـ از ـسپـ،ـراتتغییـ
سلامت نظام بر اقتصادیتداشته منفی أثیراست.کـه باز اقتصاد سیاست نیز چین در
سال از١٩٧٨شد شروع،سرعت بهسازوکارسابق سوسیالیستیمـالی تـأمین برای
مراقببرد بین از را سلامت ت.توسـط کـه نظـامی جـایگزین ناگهـان به بازار نیروهای
می سازماندهی دولتگردیدند شد.روستاها در اولیه خدمات برای گروهی مالی تأمین
رفت میان از.بیمارستان از حمایت برای دولتی بودجههایشهریکفایتنمیکرد.لـذا
تغییراتدیگریفعالیت سازی خصوصی نظیرمـالی خودگردانی روستا، پزشکان های
بیمارستانو هاافزایشهزینههاقیمت آزادسازی دنبال بههااجتنابگردید ناپذیر.
مـی ناشـی بیرونـی عوامل از که سلامت نظام در تغییر نوع دومیناصـلاح گـردد
ا لاتین امریکای در ویژه به که است تمرکز عدم یا دولتگسـترش اصـلاحات نـوع یـن
یافت زیادی.است تغییرات نوع این برای خوبی مثال بولیوی.سـال از کشـور ایـن در
١٩٩٣بودجه کاهش شکل به اصلاحاتعملکـر تفـویض و دولتی هایدبـه دولـت هـای
شهرداریریشه زدایی تمرکز طریق از هاگرفـت شـکل ای.ایـنتمرکزنظـام در زدایـی
بهداشی قالب در که تیهدف برنامه کارائه مندبود نشده،تا انجامید شکست_____________________________________________________٩
در سلامت نظام اصلاح
شیلیشد آغاز هشتاد دهه اوایل از.تغییرسلامت نظام
شیلیبر مبتنیطرحبیمه هاینام با خصوصی ای)ISPRE(١
ومتمرکزکـردننظـام
مراقبتاولیه هایبود.
م تمامی شیلی در اصلاحاتعمده حورهایبحث درهسیائوبرداشت در را:
در عمده تغییرتأمینیک ایجاد با مالیبیمه نظامخصوصی ای،کهعمـدتاًازطریـق
مشارکتمی حمایت اجتماعی بیمه هایگردید.
تس واگذاری و زدایی تمرکزمراقبت هیلاتشهرداری به اولیه هایها
روش تغییرپرداخت های،کهکارانـه صـورت بـه ابتـدا در٢
بـودشـکل بـه سـپس و
سرانه٣
گشت تبدیل.
بیمه شدید نظارت شامل جدید مقرراتای
برنامهجدید هایبرایجـای بـه پیشـگیری سـمت به ترغیب و بهداشتی رفتار تغییر
درمان.
که ایرادین بروارد شیلی سلامت بیمه ظامشده،آن بودن تکه دومیباشد؛این به
خدمات و غنی افراد برای بالا کیفیت با خدمات که معناباکیفیتضعیفافراد به متعلق
بود فقیر.اسـت دولتـی بخـش برابـر دو خصوصی بخش سرانه هزینه کشور این در.
دهه یک گذشت از پس،بی امروزهعدالتیسلا نظام درمتیاست کرده پیدا کاهش.
ـکشور بعدی مثال
کلمبیااست.سـال از کلمبیـا در اصلاحات١٩٩٣شـد شـروع.
محورهای تمامی شامل که طرح اینهسیائوبود،بیمـه ابتکـاری طـرح یـک بر مشتمل
دولتـی و خصوصـی بخـش میـان شـده کنتـرل رقابت ایجاد باعث که بود اجتماعیو
قرار عقد همچنینار با دادخصوصی و دولتی دهندگان ائهدرمـانی و بهداشتی خدمات
۱٫ Instituciones de Salud Previsional.
2. Fee for Service.
3. Per Capita.
١٠______________________________________________________
گردید.پوشـش تحـت هنـوز مـردم از بسیاری که است این اصلاحات این ضعف نقطه
نگرفته قرار بیمهاندگرفت نخواهند و.
ـاصلاحات
زامبیاکـه اسـت دیگـری نمونهسـال در١٩٩١شـامل و شـد شـروع
بـود درمـان و بهداشـت دولتی نظام بازسازی.بازسـازی ایـن،مرکـزی هیـأت ایجـاد
درمان و بهداشت وزارت حوزه از خارج در خدمت ارائه بر نظارت برای سلامتدر را
برمیگرفت.دیگر اقدام،هیأت به اختیار اعطای بر مشتمل تمرکززداییگـروه و هاهـای
بود ناحیه سطح در سلامت مدیریت.ط این در همچنینرهزینه حهادریافـت بیماران از
میشد.ایرادنظاممذکورکـم بودجه قبل به نسبت افتاده دور مناطق که است اینتـری
دریافت راکردها ممکن وسمحدود را خدمات به دسترسی بیماران از هزینه دریافت ت
کند.
ـ
درچک جمهوریصـندوق سـازی، خصوصی سریع رشد بابیمـه متعـدد هـای
و خصوصی بخش در سلامتروش و تأسیس دولتیپرداخت برای جدیدی هایو هـا
بر نظارتنظامسلامتبهشد گرفته کار.ه:
١.اصلاحات اجرایاز کمـی مـوارد حـال بـه تـا و اسـت دشـوار بـزرگاجـرای
موفقیتآن آمیزکشورها این درمشاهدهاست شده.شـرایطی نیازمنـد اصـلاحات این
آن به دس دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان ترسی که استاست دشوار ها.شـرایط ایـن جمله از،فرصـتسیاسـی هـای
رهبری تغییر، برایپایدار،انسانی نیروی اصلاحات، تداوم برای دولت مدت دراز ثبات
سازماندهی و اطلاعات ماهر،است.این درکـافی حمایـت ایجـاد که شد دیده کشورها
بزرگ اصلاحات اجرای برایحفظ حتی وآناست مشکل کاری.تمـامی بـه توجـه بـا
می نظر به مسائل اینمناسب کشورها همه برای بزرگ اصلاحات رسدنیست.
٢.ایجاد و کهنه ساختار اصلاح به نیاز احساس باید بزرگ اصلاحات ایجاد برای
ای جدید ساختارشود جاد.می فکر اصلاحات طراحان اغلبنظـام در تغییـر کنندتـأمین
مالی،افزایشپرداختهـاافـزایش هـدف بـا پرداخـت تغییرسـازوکار و بیمـار توسـط
کیفیت و کاراییاست کافی اصلاحات ایجاد برای؛فرهنـگ کـه داشـت نظـر در باید اما
و بوروکراتیکچسبندگیاز مانع سازمانیانگ مؤثر واکنشیزهمی هاشود.
٣.می نظر به ظاهر در چه اگر کوچک اصلاحاتتغییر و همکاری به نیاز که رسد
کوچک بخش دردار سلامت نظام از تریند،پیچید دارای عمل در ولیگـیزیـادی هـای
هستند اجرا در.لازم شرایط که است آن علت گاهی)منابع نظیرانسانیدیده، آموزش
اطپایـداری
ـدر
مجارستانآرام سیر اصلاحاتو داشت تریبـرای اقدامسـازی خصوصـی
مراقبتاولیه هایبهتدریجگرفت شکل.
مختلـف کشورهای در بزرگ اصلاحات تجربیات،علـیتفـاوت رغـمبسـیار هـای،
اج دارایزایزیر مشترکاست. بهایـنکـه
اجرای به اقدامسـلامت نظـام در کوچـک اصلاحات برنامهشـهرداریحـدودی تـا هـا
برگرداند عادی حالت به را کشور این سلامت نظام توانست.
داد روی ـاقاتفـ ـنایـ ـرنظیـ ـزنیـ ـنگالسـ در.ـثباعـ ـورکشـ ـنایـ در ـیزدایـ ـزتمرکـ
واگذاریاختیاراتبهمحلـی بهداشـت دفـاتریـاشـهرداریهرگونـه فاقـد کـه شـد هـا
و بودجه تأمین چگونگی برای دستورالعملادارهبودنـد سـلامت نظـام.مو
،
»
پایداری«است.اصلاحاتب دلیل به اساسیهوجود
نظام در توجه قابل تغییرات آوردنوهمچنینگروه ایجادمنافع از که هاییجدیدخود
می دفاع سیاسی فرایندهای دربـود خواهـد پایـدار کنند.اصـلاحاتی البتـهکـهمراحـل
کرده طی را خود قانونین گذاشـته اجـرا مرحله به اما انداصـلاحات همچنـین و شـوند
شرایط واجد خورده شکست)پایداری(نیسمانند بسیاری کشورهای درحال توسعه از نوع تعاون همگانی می باشد که البته بیمه های گوناگون نیز در آن مشغول به کارهستند. همچنین فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی نیز تاثیر عمیقی بر عملکرد سیستم سلامت کشورمان برجای گذاشته است. پیچیدگی تقسیم ارائه خدمات درمانی مابین موسسات مختلف در این سیستم بر دشواری تحلیل صحیح این

 

در بحث مقایسه ی سیستم های بهداشتی و درمانی، چارچوبهای مختلفی برای تقسیم بندی نظام های بهداشتی درمانی وجود دارد که از

این بین میتوان به “دسته بندی براساس نظام های اقتصادی” و “دسته بندی بر اساس نظام های پرداخت و تامین مالی حوزه سلامت” (Sub System) اشاره کرد.

نقش ویژه ی مناسبات اقتصادی و سیاسی در دنیای امروز، چهره ی سلامت جهان را ناگزیر تابعی از ساختار اقتصادی- سیاسی کشورها ساخته است، به طوری که عموما کشورهای با نظام اقتصادی- سیاسی مشابه، از نظام های سلامت همسانی نیز برخوردارند. البته نقش فرهنگ نیز در این بین بس دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان یار مهم و تعیین کننسیستم غالب در کشور های در حال توسعه می باشد. از ویژگی های این سیستم، تکثر سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تعدد موسسات بیمه اعم از خصوصی و دولتی میباشد.خدمات بهداشتی درمانی در این کشورها در یکی از سه قالب “خدمات سلامت دولتی” ، “خدمات درمانی بخش خصوصی” و “برنامه های تامین اجتماعی ویژه کارکنان سازمانهای خاص” ارائه میگردد. در چنین نظام ارائه خدمتی، معمولا کمبود منابع مالی و زیادی مراجعان، به علاوه حضور آزاد پزشکان در فعالیتهای بخش خصوصی را شاهد هستیم.

در این سیستم تامین هزینه های سلامت از طریق اخذ مالیاتها صورت میگیرد و دریافت کننده پرداخت مستقیمی بابت خدمت ندارد. دولت در این سیستم همه ی اعتبارات مورد نیاز را تضمین مینماید. تاکید اساسی این سیستم ها بر اصل تقدم پیشگیری بر درمان استوار میباشد که جهت خدمات ارائه شده از سوی دولت را به سمت خدمات مراقبتی، مانند پزشک خانواده، سوق میدهد.

نظام بهداشتی درمانی در کشورمان در عین تولیت دولتی حاکم بر آن، درائاصلاحات عمده تمرکز و،این تعدیل یا هماهنگی تثبیت،
می محورهاباشد.واژه دو محور پنج این اساس بر»
کوچـک اصلاحات
«و»
اصـلاحات
بزرگ
«آمد پدید.
کوچک اصلاحاتبرنامه بهمی گفته هاییشـاخص این از یکی تنها که شوددر هـا
آو باشد شده منظور ن
بزرگ اصلاحاتتغییـر حـداقل کـه اسـت اصـلاحاتی شامل٢
شاخص از موردکنترلی هایهسیائودرآنعمـده بخش بر و باشد داشته وجوداز ای
تأثیر بهداشتی خدمات ارائه نظامبگذارد.
کوچـک اصـلاح چنـد اجـرای شامل است ممکن بزرگ اصلاحات که این وجود با
ولی باشد،اصلامذکور حات)بزرگ(بسته یکجامعونظاممنداجـرای که استآنرا
اهمیت باترکوچک اصلاح چند مجموع ازمیسازد.
اصلاحات دوم خصوصیت،
هدف
بودن منداست آن.است این بودن هدفمند معنای
کهسلامت نظام مشکلاتشواهد بر مبتنیروشنی بهشناساییوکارهـای و ساز بین
نظ در تغییرامباایجاد ارتباط آن مشکلات حلباشد شده.مقصـود ایـن بـه نیـل برای
شفاف سیاستی باید دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان دانلود جزوه نظام های سلامتی در ایران و جهان آن طبـق بـر کـه باشـد داشته وجود مرحله به مرحله ومسـؤلان
مخ عناصـر بـین و تعیین دقیقا را عینی و کلی اهداف بتوانند اجرایینظـام تغییـر تلـف
هدف ارتباط سلامتکنند ایجاد مند.
اص سوم خصوصیتلاحاتدربوجـود سـلامت نظـام از خارج عواملی اثر در که تحمیلی
آمده،میپردازیم.
ـرقیشـ ـایاروپـ و ـورویشـ در،ـتیکمونیسـ ـامنظـ ـیفروپاشـ از ـسپـ،ـراتتغییـ
سلامت نظام بر اقتصادیتداشته منفی أثیراست.کـه باز اقتصاد سیاست نیز چین در
سال از١٩٧٨شد شروع،سرعت بهسازوکارسابق سوسیالیستیمـالی تـأمین برای
مراقببرد بین از را سلامت ت.توسـط کـه نظـامی جـایگزین ناگهـان به بازار نیروهای
می سازماندهی دولتگردیدند شد.روستاها در اولیه خدمات برای گروهی مالی تأمین
رفت میان از.بیمارستان از حمایت برای دولتی بودجههایشهریکفایتنمیکرد.لـذا
تغییراتدیگریفعالیت سازی خصوصی نظیرمـالی خودگردانی روستا، پزشکان های
بیمارستانو هاافزایشهزینههاقیمت آزادسازی دنبال بههااجتنابگردید ناپذیر.
مـی ناشـی بیرونـی عوامل از که سلامت نظام در تغییر نوع دومیناصـلاح گـردد
ا لاتین امریکای در ویژه به که است تمرکز عدم یا دولتگسـترش اصـلاحات نـوع یـن
یافت زیادی.است تغییرات نوع این برای خوبی مثال بولیوی.سـال از کشـور ایـن در
١٩٩٣بودجه کاهش شکل به اصلاحاتعملکـر تفـویض و دولتی هایدبـه دولـت هـای
شهرداریریشه زدایی تمرکز طریق از هاگرفـت شـکل ای.ایـنتمرکزنظـام در زدایـی

در سلامت نظام اصلاح
شیلیشد آغاز هشتاد دهه اوایل از.تغییرسلامت نظام
شیلیبر مبتنیطرحبیمه هاینام با خصوصی ای)ISPRE(١
ومتمرکزکـردننظـام
مراقبتاولیه هایبود.
م تمامی شیلی در اصلاحاتعمده حورهایبحث درهسیائوبرداشت در را:
در عمده تغییرتأمینیک ایجاد با مالیبیمه نظامخصوصی ای،کهعمـدتاًازطریـق
مشارکتمی حمایت اجتماعی بیمه هایگردید.
تس واگذاری و زدایی تمرکزمراقبت هیلاتشهرداری به اولیه هایها
روش تغییرپرداخت های،کهکارانـه صـورت بـه ابتـدا در٢
بـودشـکل بـه سـپس و
سرانه٣
گشت تبدیل.
بیمه شدید نظارت شامل جدید مقرراتای
برنامهجدید هایبرایجـای بـه پیشـگیری سـمت به ترغیب و بهداشتی رفتار تغییر
درمان.
که ایرادین بروارد شیلی سلامت بیمه ظامشده،آن بودن تکه دومیباشد؛این به
خدمات و غنی افراد برای بالا کیفیت با خدمات که معناباکیفیتضعیفافراد به متعلق
بود فقیر.اسـت دولتـی بخـش برابـر دو خصوصی بخش سرانه هزینه کشور این در.
دهه یک گذشت از پس،بی امروزهعدالتیسلا نظام درمتیاست کرده پیدا کاهش.
ـکشور بعدی مثال
کلمبیااست.سـال از کلمبیـا در اصلاحات١٩٩٣شـد شـروع.
محورهای تمامی شامل که طرح اینهسیائوبود،بیمـه ابتکـاری طـرح یـک بر مشتمل
دولتـی و خصوصـی بخـش میـان شـده کنتـرل رقابت ایجاد باعث که بود اجتماعیو
قرار عقد همچنینار با دادخصوصی و دولتی دهندگان ائهدرمـانی و بهداشتی خدمات
۱٫ Instituciones de Salud Previsional.
2. Fee for Service.
3. Per Capita.

گردید.پوشـش تحـت هنـوز مـردم از بسیاری که است این اصلاحات این ضعف نقطه
نگرفته قرار بیمهاندگرفت نخواهند و.
ـاصلاحات
زامبیاکـه اسـت دیگـری نمونهسـال در١٩٩١شـامل و شـد شـروع
بـود درمـان و بهداشـت دولتی نظام بازسازی.بازسـازی ایـن،مرکـزی هیـأت ایجـاد
درمان و بهداشت وزارت حوزه از خارج در خدمت ارائه بر نظارت برای سلامتدر را
برمیگرفت.دیگر اقدام،هیأت به اختیار اعطای بر مشتمل تمرکززداییگـروه و هاهـای
بود ناحیه سطح

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد بازدید: 355
نوع فایل

powerPoint, PDF

تعداد صفحات

331

حجم

77 مگابایت

نوع محصول

جزوه

قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

فرید داوری

دسته:
قیمت دوره

49,000 تومان

تعداد