آموزش ساکشن لوله تراشه

اطلاعیه مهم

نحوه قیمت گذاری محصول

مدرسین/مدرس این اثر هیچ گونه مبلغی بابت حق التدریس این محتوادریافت نکرده و قیمت فعلی به منظور تامین هزینه های نشر و پشتیبانی سالیانه این محصول در سایت پزشک آموز تعیین گردیده است.

ساکشن لوله تراشه

دستگاه مکش یا به انگلیسی ساکشن (به انگلیسی: Suction) دستگاهی که توسط پمپ مکش و با ایجاد خلاء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به درون می‌کشد. این دستگاه برای جمع‌آوری ترشحات و خونابه‌ها در ناحیه جراحی برای دادن دید بهتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه ساکشن می‌پردازد. امید است کاربران گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • پزشکان و دانشجویان فارغ التحصیل پزشکی
  • پرسنل فوریت های پزشکی
  • پرسنل اورژانس

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به صفحه فیلم های مهارتی سربزنید.

معرفی دورهنمایش رایگان

دریافت ویدیو ساکشن لوله تراشه

6دقیقه
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ساکشن لوله تراشه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

10,000 تومان

ساکشن لوله تراشه

آموزش ساکشن لوله تراشه

دستگاه مکش یا به انگلیسی ساکشن (به انگلیسی: Suction) دستگاهی که توسط پمپ مکش و با ایجاد خلاء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به درون می‌کشد. این دستگاه برای جمع‌آوری ترشحات و خونابه‌ها در ناحیه جراحی برای دادن دید بهتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این دوره به آموزش مسائل مختلف در حوزه ساکشن می‌پردازد. امید است کاربران گرامی پزشک آموز پس از گذراندن این دوره، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است:

  • پزشکان و دانشجویان فارغ التحصیل پزشکی
  • پرسنل فوریت های پزشکی
  • پرسنل اورژانس

 

زمان انجام ساکشن در بیماران بزرگسال نباید بیش از۱۰تا حداکثر۱۵ثانیهطول بکشد، این زمان درکودکان ونوزادان
۵
ثانیهمی باشد.
برای انجام ساکشن حتما ازفینگر تیپ استریلاستفاده نموده و
سوندساکشنرابهصورتدورانیخارجنمایید. در ضمن
از
انجامساکشنکردنمتوالیپرهیزنمودهوزمانحداقل یکدقیقهرا در فاصلهبیندوساکشنرعایتنمایید.
سر بیمار برای ساکشن
لولهتراشهویالولهتراکیاستومیبایدحداقل۳۰درجه بالاآورده شود.
پوزیشنبیمارانهوشیاربههنگامساکشنکردندهانوحلقنیمهنشستهیانشستهدرحالیکهسربهعقبخمشدهو
بیمارانبیهوشیاکاهشسطحهوشیاریدروضعیتلترالمیباشد.درصورتتحملونداشتنرفلکسگگمیتوانبرای
ساکشنبهترترشحاتانتهایحلقازایرویدهانی
حلقیمناسبنیزاستفادهنمایید.
استفاده روتین از نرمال سالینبرای ریختن داخل لوله تراشه بیمار قبل از انجام ساکشن به چند دلیل به هیچ وجه توصیه
نمیگردد:

۱
این کار نه تنها کمکی در برداشتن ترشحات ورقیق تر نمودن آن نمی کند،بلکهبا تحریک سرفهباعث کاهش ضربان
قلب ،کاهش
SpO2واحتمالافزایش عفونت در راههای هوایی تحتانی می شود.
۲
مطالعات نشان می دهند کهخصوصیات ویسکوالاستیک ترشحات تنفسی، هیدروفیل ویا محلول در آب نیست وترکیب
سالین با ترشحات ریوی مانند آبوروغن بوده وبا هم مخلوط نمی شوندوتنها درصد کمی از سالین به وسیله ساکشن از
راه های هوایی برداشته می شودوباقی مانده در راه هوایی بیمار باقی می ماندو منجر به عفونت می شود.

۳
باکتریها بر روی ابزار ووسایل، تشکیلبیوفیلممی دهند وبیوفیلم های باکتریال موجود در سطوح داخلی لوله تراشه
وتراکیاستومی از این گروه است.نتایجنشان داده که تزریق
۵میلی لیترسالین می تواند بیش از۳۰۰۰۰کلونی باکتریال زنده
را از سطح داخلی لوله جابجاکند.

به صورت تجربیمیتوانید از آب مقطر یا سالین استریلغیرتزریقیبرای لوبریکه کردن سر نلاتون برای عبور بهتر از لوله
تراشه استفاده نمایید.در صورت ضرورتو ناچار بودن به استفاده از سالین که تاحد امکان باید از آن اجتباب نمود نیزحتما
بایداز سالیناستریلغیرتزریقیواز نوع شستشواستفاده گردد، چراکهسالین تزریقی مواد محافظی دارد که بافت ریه را
تخریب میکند.

توجه داشته باشیدکهتوجه به دما و رطوبت محیط، هیداراسیونمناسببیمار، انجام فیزیوتراپی قفسه سینه و تغییر
وضعیت بیمارهر دو ساعتتأثیر فراوانی دررقیق شدن ترشحات بیمار و تسهیل خروج آنها دارد.

به منظورجلوگیریکاهش میزان اشباع اکسیژن خونشریانی، هیپراکسیژناسیون بیماران بااکسیژن
۱۰۰درصد۳۰ثانیه
قبل و بعد از انجام ساکشن توصیه می
گردد. برای این منظور می توانید از دکمه مخصوص ونتیلاتور و یا رساندن میزان
FIO
2دستگاه به۱۰۰درصد استفاده نمایید.انجام روتین هایپراینفلاسیون (افزایش میزان حجم جاری)به علت ایجاد بارو
تروما توصیه نمی
گردد.

شستن دست قبل و بعد از ساکشن، استفاده از دستکش استریل، استفاده از کاتتر استریل ورعایت اصول آسپتیکدر حین
ساکشن به منظور جلوگیری از ایجاد آموزش ساکشن لوله تراشه عفونت در کلیه بخشها آموزش ساکشن لوله تراشه بهباید رعایتگردد.در ضمن استفاده از وسایل محافظت
فردی مثل پوشیدنگان، استفاده ازماسک و عینک نیز به خصوص آموزش ساکشن لوله تراشه در بیماران مشکوک و یا قطعی دارای مارکرهای ویروسی
مثبتو یا بیماریهایکه علاوه بر رعایت احتیاطات استاندارد،نیازمند رعایتاحتیاطات تماسی و آموزش ساکشن لوله تراشه هوابردنیز می باشند،
بایستیبه دقترعایت شود.

به منظور هر بار ساکشن تنها ار یک کاتتر مجزا واستریل استفاده و آن را دور بیندازید. برای شستن مسیر لوله ساکشن
بالای محلول نمکی را به هیچ وجه آموزش ساکشن لوله تراشه قیچی نکنیدو آن را به صورت آموزش ساکشن لوله تراشه باز روی ونتیلاتور آموزش ساکشن لوله تراشه یا لاکر کنار تخت قرار ندهید، بلکه یک
محلولنمکی مخصوص شستشو را با ست سرم هواگیری کرده آموزش ساکشن لوله تراشه و بعد آموزش ساکشن لوله تراشه از هر بار ساکشن با ریختنمقداری ازاینمحلول درون
یک رسیور که نیازی به استریل بودن نیز ندارد،مسیرلولهساکشنرا شستشو دهید.

توجه داشته باشید آموزش ساکشن لوله تراشه کهراه هوایی آموزش ساکشن لوله تراشه پس از گلوت استریل می باشد ، از این رو ساکشن
ETTباید با تکنیکآسپتیک آموزش ساکشن لوله تراشه انجام شود.
برای هرجلسه ساکشن نیاز به دستکش آموزش ساکشن لوله تراشه استریل وکتتر سا
کشن جدید است.ظرفی که سالین در آموزش ساکشن لوله تراشه آن ریخته می شود،باید
یکبار مصرف آموزش ساکشن لوله تراشه باشد تا مخزن باکتری گرم منفی نشود.

استفاده ازسیستمساکشن آموزش ساکشن لوله تراشه بستهدر حال حاضرو آموزش ساکشن لوله تراشه بر اساس مطالعات فعلیبرتری خاصو معناداری رارا در خصوص
جلوگیری از عفونت، برداشتن بهتر ترشحات،کاهشناپایداری آموزش ساکشن لوله تراشه قلبی
عروقیوهزینه آموزش ساکشن لوله تراشه کمترنسبت به ساکشن باز نشان نداده
است.

 

راهنمای بالینیانجامصحیحساکشن
بهمنظور انجام ساکشن صحیح و اصولی بیماران بخش های ویژه و سایر بخش هایی که بیماران تحت تهویه مکانیکی در آنها
بستری هستندو بر اساسآخرینمنابع و نتایج تحقیقات جدید،راهنمای بالینینحوه صحیح ساکشن بیماران دارای لوله
تراشه و یا لوله تراکیاستومیو همچنین ساکشن دهان و حلق بیمارانبه صورت زیرتهیهو تدوینشده است.

ساکشن کردن روتین بیماران به هیچ وجه توصیه نمی شود، بلکه بر اساس نیاز و با ارزیابی ازطریق شنیدن صداهای ریوی و
وضعیت و مقدار ترشحات بیمارو…ساکشن انجام میگردد.در برخی منابعتوصیه میگردد در بیمارانی که در طول یک
شیفت ساکشن نمیگردند به منظور جلوگیری از تجمع ترشحات و کاهش خطر انسداد لوله تراشه حداقل هر
۸ساعت یکبار
این کار صورت گیرد.

اندازه کاتتر ساکشن (نلاتون) باید حداقل نصف قطر داخلیلولهتراشهویالولهتراکیاستومیباشد. بدین منظور از فرمول
اندازه قطر داخلی لوله تراشه به میلی متر
۱×۲استفاده کنید. به طور کلی نلاتون رنگسبز (۱۴)و یا سفید (۱۲) برای انجام
ساکشن در بزرگسالان مناسب می باشد.
برای ساکشن ترشحات دهان و حلق ازنلاتونرنگنارنجی(۱۶)ویاقرمز(۲۰)
استفاده نمایید. لازم به ذکر است که برای
ساکشن ترشحات دهان و حلقوبویژهترشحات بزرگو زیادیمثل مواد
استفراغی
سر ساکشن های مخصوصیبه نام یانکوئروجود دارد که در حال حاضر دراکثربیمارستان هاموجود نیستولی
می توان از خود سر لوله ساکشن
اصلیدر شرایط ضروری و اورژانساستفاده نمود.
فشاردستگاهساکشندر بین منابغ مختلف متفاوت می باشد ولیبر اساس نظر اغلب منابعمعتبرباید تا حد امکان در
کمترین مقدار ممکن که
۸۰تا۱۵۰میلی متر جیوهدر بزرگسالان می باشد، تنظیم شود.این میزان در کودکان و نوزادان در
منابع مختلف به اندازه
۶۰تا۸۰میلیمترجیوهو یا کمی بیشترتا۱۰۰میلیمترجیوهنیزذکر شده است.در صورت نیازو
ضرورت
میتوان با احتیاط از فشارهای بالاتراستفاده نمود( این موضوع بیشتر در خصوص ترشحات دهان و حلقو ترشحات
تراشه ضخیم شده در اینتوبه
بیمارانصدق می کند).
برای تعیینعمق واندازه ای که باید کاتتر را وارد کنید می توانید از دو روش بهره بگیرید: یا به همان اندازه طول لوله تراشه
که بر حسب سانتی متر رویلوله تراشه نوشته شده است، کاتتر را واردنمایید و یا وقتی کاتتر را وارد کردید و به مقاومت
کارینا (محل دو شاخه شدن تراشه در محاذات مهره پنجم توراسیک
۵T) رسیدید۱تا۲سانتی مترکاتتر را بالا بکشید و
سپس اقدام به ساکشن کردن نمایید.
توجه کنید در بیماران دارایلولهتراکیاستومیاین مقدار چندین سانتی متر کاهش
می
یابد.

زمان انجام ساکشن در بیماران بزرگسال نباید بیش از۱۰تا حداکثر۱۵ثانیه

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
مدت دوره: 00:06ساعتتعداد بازدید: 858
نوع فایل

ویدئو

قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • پزشک آموز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای به اشتراک گذاشته شده نخواهد داشت.
مدرس

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری شازند)

قیمت دوره

10,000 تومان

تعداد